Specifieke lerarenopleiding ok

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Specifieke lerarenopleiding ok

slonw

Welkom op de webpagina van de specifieke lerarenopleiding.

Belangrijke data

9 januari 2017 Start inschrijvingen 2de semester
21 januari 2017 Infodag CVO STEP van 10:00-14:00
24 januari 2017 Info-avond CVO STEP van 17:00-20:00
31 januari 2017 Einde inschrijvingen 2de semester e
1 februari 2017 Intake (verplicht voor alle nieuwe cursisten) 18:00-21:00
Vrijstellingsproeven 18:00-21:00

Specifieke lerarenopleiding

De opleiding

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het “diploma van leraar” en vervangt de vroegere D-cursus, de vroegere GPB én de vroegere aggregatieopleiding.

In de specifieke lerarenopleiding leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Er wordt wel verwacht dat je al in één specifiek vak of vakgebied gespecialiseerd bent. Je leert in deze lerarenopleiding dus niets inhoudelijks bij over het vak of de vakken die je gaat geven. Hier leer je enkel hoe je een goede leerkracht kan zijn.

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP is een modulaire opleiding van 60 studiepunten. De helft van de studiepunten omvat praktijkmodules. De opleiding is onderverdeeld in verschillende modules waarvoor je je afzonderlijk inschrijft. De opleiding duurt gemiddeld 4 semesters (2 schooljaren). Elk semester omvat 20 lesweken. Het eerste semester loopt van 1 september tot 31 januari en het tweede semester loopt van 1 februari tot 30 juni.

Afhankelijk van de modules die je volgt, worden de lessen georganiseerd op maandagavond, woensdagavond en/of zaterdagvoormiddag. Daarnaast worden ook enkele verplichte activiteiten georganiseerd op andere weekdagen.

Indien je slaagt voor een module krijg je hiervoor een deelcertificaat. Bij het behalen van alle modules krijg je het diploma. Dit maakt dat je de opleiding op eigen tempo kan volgen.

Doelgroep

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP richt zich in de eerste plaats op cursisten met minimaal een eerste beroepservaring die de stap willen zetten naar het onderwijs.

Onze opleiding is speciaal gericht op cursisten die werken en studeren willen combineren. We richten ons dan ook op cursisten met een diploma secundair onderwijs, HBO5-diploma of een Bachelordiploma (of gelijkwaardig) en een eerste werkervaring hebben.

Omwille van onze samenwerking met de andere opleidingen binnen ons centrum en de secundaire scholen binnen onze scholengemeenschap hebben we ons gespecialiseerd in het opleiden van nieuwe leerkrachten voor het HBO5-onderwijs, technisch- en beroeps secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie.

We richten ons eveneens tot leerkrachten die lesgeven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie, maar nog geen lerarenopleiding hebben gevolgd. Je kan als beginnende leraar het LIO-traject (leraar-in-opleiding-traject) zodat je je eigen school- en klasomgeving kan benutten tijdens je opleiding.

Wil je als leerkracht Islam aan de slag? De specifieke lerarenopleiding van het CVO STEP is één van de drie erkende specifieke lerarenopleidingen in Vlaanderen. De begeleiding tijdens de oefenlessen Islam en de vakdidactische stage gebeurt door een vakspecialist goedgekeurd door de Moslimexecutieve van België (EMB).

Contactgegevens

Leraar worden

Het lerarenberoep

Je werkt als leraar in een college, atheneum, lyceum, technische school… maar afhankelijk van jouw onderwijsbevoegdheid kan dit ook in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs of hogeschool zijn. Afhankelijk van je school variëren uiteraard je werkomstandigheden en de momenten wanneer je lesgeeft. Naast jouw taken als leraar in de klas, maak je uiteraard deel uit van het schoolteam en kom je in contact met ouders en externen. Als leraar neem je dan ook actief deel aan pedagogische studiedagen (professionaliseringactiviteiten), klassenraden, informatiesessies voor ouders en leerlingen, buitenschoolse activiteiten…

Hoewel de specifieke lerarenopleiding in de eerste plaats voorbereidt op het lerarenberoep, zijn ook anderen op zoek naar mensen met een lerarendiploma op zak. Zo zijn er tal van organisaties en instellingen die specifieke opleidingen en cursussen aanbieden aan bedrijven, verenigingen…Vaak zijn dit opleidingen op maat, maar ook daar heb je met een lerarendiploma een stapje voor!

Beroepsprofiel en basiscompetenties

Het beroepsprofiel van de leraar werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar. De basiscompetenties zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen functioneren. De basiscompetenties geven de startcompetenties aan en stellen de leraar in staat om te groeien. Het zijn de zogenaamde eindtermen van de lerarenopleiding. Het beroepsprofiel voor leraren is een ideaalbeeld dat als streefmodel kan dienen voor de beroepsontwikkeling van iedere leerkracht. Door het onderscheid te maken tussen beroepsprofiel en basiscompetenties maakt de overheid ook duidelijk dat van een beginnende leraar niet hetzelfde niveau kan worden verwacht als van een leraar met enige ervaring. Hiermee wordt aangegeven, dat ‘leraar zijn’ een proces is van levenslang leren. Wil je meer informatie? Neem er dan de brochure van de Vlaamse Overheid bij!

Via de specifieke lerarenopleiding verwerf je de bassicompetenties waarover de beginnende leraar moeten beschikken. De basiscompetenties zijn geformuleerd in tien functionele gehelen die verwijzen naar de verschillende verantwoordelijkheden van de leraar. Deze functionele gehelen vind je als rode draad doorheen de opleiding tot leraar terug:

De verantwoordelijkheid ten aanzien van leerlingen:

 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 2. De leraar als opvoeder
 3. De leraar als inhoudelijk expert
 4. De leraar als organisator
 5. De leraar als innovator/onderzoeker

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de school:

 1. De leraar als partner van ouders/verzorgers
 2. De leraar als lid van een schoolteam
 3. De leraar als partner van externen
 4. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij:

 1. De leraar als cultuurparticipant

Onderwijsbevoegdheid

Het diploma van leraar is geen afzonderlijk diploma en geeft je nog geen rechtstreekse toegang tot het beroep van leraar. Een diploma van leraar zegt namelijk niks over de inhoudelijke kennis, maar enkel iets over de didactische kwaliteiten als lesgever. Je inhoudelijke kennis is afhankelijk van jouw basisdiploma’s en nuttige werkervaring.

Om aan de slag te gaan in het Vlaamse onderwijslandschap heeft de overheid uitvoerige regels opgesteld. In het onderwijs zijn er bekwaamheidsbewijzen om te bepalen welke vakken je mag geven.

Algemeen gelden de volgende regels in het secundair onderwijs:

 • Heb je een diploma hoger onderwijs (HBO5-, Bachelor- of Masterdiploma) dat erkend is door de Vlaamse Overheid?
  • Je kan na het behalen van je lerarendiploma onmiddellijk aan de slag.
 • Heb je een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 7 jaar indien BSO)?
  • Je moet minstens 3 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.
 • Heb je een bewijs lager secundair onderwijs?
  • Je moet minstens 6 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.
 • Kan je geen diploma of studiebewijs voorleggen?
  • Je moet minstens 9 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.

Kijk zeker eens op de website van de Vlaamse Overheid voor je start aan de lerarenopleiding zodat je goed weet voor welke vakken jij in aanmerking komt na het behalen van de lerarendiploma!

Enkel een lerarendiploma is dus geen garantie op een job in het onderwijs. Daarom kan het belangrijk zijn om eerst een ander diploma te behalen en nuttige ervaring op te doen om jouw kennis en vaardigheden aan te tonen. Kijk hiervoor zeker naar het volledige opleidingsaanbod van CVO STEP!

Trajecten

De opleiding wordt aangeboden in twee trajecten. Binnen dit traject garandeert CVO STEP een goed studeerbaar programma. Daarnaast kan je ook flexibel je eigen traject samenstellen.

 • Standaardtraject: het standaardtraject omvat 4 semesters. Afhankelijk van je beschikbare tijd, je nood aan extra ondersteuning, je ervaring en studievaardigheden, kan je in overleg met de trajectbegeleider een aangepast traject kiezen. De studietrajectbegeleider zal je informeren over de mogelijkheden en beperkingen.
 • LIO-traject: Het LIO-traject omvat minimaal 3 semesters en is een specifiek aangepast voor leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie maar nog geen lerarenopleiding hebben gevolgd.

Standaardtraject

Doelgroep

Het standaard- of flexibel traject richt zich op cursisten die ‘werken en studeren’ willen combineren en na het succesvol volgen van de opleiding de stap naar het onderwijs willen zetten. Ben je aan de slag als kapster, kok, verpleegkundige, ingenieur… en wil je je job combineren met voor de klas te staan in het secundair, avondonderwijs… dan is dit traject op jouw maat gemaakt!

Programma

Het programma wordt modulair aangeboden. Het standaard traject omvat 4 semesters. Je kan de opleiding ook spreiden over meer semesters, zolang het haalbaar is om de lessen te volgen en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van elke module zoals opgenomen in de modulefiches.

Schema standaard traject voor nieuwe inschrijvingen vanaf 2015-2016

standaard traject SLO

LIO-traject

Doelgroep

LIO staat voor ‘Leraar In Opleiding’ en betekent dat de beginnende leraar het praktijkgedeelte van zijn lerarenopleiding volgt als werkplekleren op de school waar hij/zij is aangesteld.

Het LIO-traject is toegankelijk voor leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie met een onderwijsopdracht met het ‘vereiste’ of het ‘voldoende’ geachte diploma. De lesopdracht vindt plaats in maximum drie instellingen in een straal van maximum 50 km rond Hasselt. De onderwijsopdracht omvat minimaal 500 uren op jaarbasis, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 13 uur onderwijsopdracht per lesweek. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de LIO, de school van tewerkstelling en CVO STEP, waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Programma

De LIO volgt samen met de cursisten van het standaardtraject het eerste semester alsook alle theoretische modules van de lerarenopleiding. De praktijkcomponent wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de eigen onderwijspraktijk. Als LIO-cursist hou je een portfolio bij met alle taken, opdrachten, lesvoorbereidingen die verband houden met het LIO-traject. Tijdens het LIO-traject komt de LIO-begeleider regelmatig op bezoek. De evaluatie gebeurt zowel door de cursist zelf (zelfevaluatie), de mentor als de LIO-begeleider.

schema LIO-traject voor nieuwe inschrijvingen vanaf 2015-2016

LIO traject SLO

Programma

Klik op de titels van de module voor het raadplegen van de ECTS-fiches

Overzicht van de modules

Opstapmodules

Enkel voor cursisten die niet in het bezit zijn een diploma secundair onderwijs of niet geslaagd zijn voor de intake. De modules in semester A lopen van september tot januari, de modules in semester B lopen van februari tot juni. 
module code Module Semester Studiepunten Lestijden
OSI Opstap initiatie A 3 40
OSA1 Opstap algemene vorming 1 A 5 60
OSA2 Opstap algemene vorming 2 B 7 100

     Theoretische modules

 module code Module  Semester   Studiepunten Lestijden 
COO Communicatie en overleg 1 6 80
DCA Didactische comptentie algemeen 1 6 80
PPC Psycho-pedagogische competentie 2 6 80
BEG Begeleiding 3 3 40
KLM Klasmanagement 3 3 40
OMA Onderwijs en maatschappij 4 3 40
LEV Leraar en verantwoordelijkheden 4 3 40

Praktijkmodules

Gemeenschappelijke modules

module code Module Semester Studiepunten Lestijden
VDS Vakdidactische studie  2 3  40
NIEUW!
Vanaf februari 2016 start CVO STEP in samenwerking met alle Vlaamse specifieke lerarenopleiding van het GO! een uniek aanbod vakdidactiek binnen de opleiding. Door de samenwerking hebben we de mogelijkheid om meer dan 20 gespecialiseerde modules vakdidactiek aan te bieden. Deze module volg je in afstandsonderwijs onder begeleiding van een vakspecialist
!

     Standaard traject

 module code  Module  Semester Studiepunten  Lestijden 
DCP Didactische competentie praktijkinitiatie 2 9 120
DCO Didactische competentie oefenlessen (Islam) 3 6 80
OOO Onderwijs- en onderzoeksopdrachten 3 3 40
VDST Vakdidactische stage 4 9 40

LIO traject

module code Module Semester Studiepunten Lestijden
PHIOLIO1 Professioneel handelen in het onderwijs 1 2 12 120
PHIOLIO2 Professioneel handelen in het onderwijs 2 3 of 4 15 160

Lessenrooster

Lessenrooster periode september-januari 2016-2017

 • Indien aan de code van de module een A,B, C… is toegevoegd, betekent dit dat de module verschillende keren wordt georganiseerd. Op deze manier worden de lesgroepen klein gehouden, indien dit nodig is. Bij de inschrijving kies je voor één van de modules, en dus ook voor één van de lesmomenten.
 • Indien de status ‘onder voorbehoud’ is, wordt de module pas effectief georganiseerd indien er voldoende cursisten zijn ingeschreven. De inschrijvingen eindigen op 3 september. Indien de module niet doorgaat wordt u zo snel als mogelijk door ons gecontacteerd en stellen wij een alternatief voor. U bent sowieso zeker van uw plaats.
Begin  Einde Module Code Module status
Maandag
18:00 21:30 DCA A Didactische competentie algemeen einde inschrijvingen
18:00 21:30 DCA B Didactische competentie algemeen einde inschrijvingen
18:00 21:30 PPC A Psycho-pedagogische competentie einde inschrijvingen
18:00 21:45 DCP A Didactische competentie praktijkinitiatie einde inschrijvingen
18:00 19:40 BEG A Begeleiding einde inschrijvingen
18:00 19:40 BEG B Begeleiding einde inschrijvingen
18:00 19:40 OMA Onderwijs en maatschappij einde inschrijvingen
19:50 21:30 KLM A Klasmanagement einde inschrijvingen
19:50 21:30 KLM B Klasmanagement einde inschrijvingen
19:50 21:30 LEV Leraar en verantwoordelijkheden einde inschrijvingen
Woensdag
18:00 21:30 COO A Communicatie en overleg einde inschrijvingen
18:00 21:45 DCP B Didactische competentie praktijkinitiatie einde inschrijvingen
18:00 21:45 DCP C Didactische competentie praktijkinitiatie einde inschrijvingen
18:00 21:30 DCO A Didactische competentie oefenlessen einde inschrijvingen
18:00 21:30 DCO B Didactische competentie oefenlessen einde inschrijvingen
Zaterdag     
8:30 12:00 COO B Communicatie en overleg einde inschrijvingen
8:30 12:00 DCA C Didactische competentie algemeen einde inschrijvingen
8:30 12:15 DCP D Didactische competentie praktijkinitiatie einde inschrijvingen
8:30 12:00 DCO B Didactische competentie oefenlessen einde inschrijvingen
8:30 12:00 DCO Islam Didactische competentie oefenlessen Islam einde inschrijvingen
Modules zonder vaste contactmomenten     
afstandsonderwijs
en stage
 VDS Vakdidactische studie  inschrijvingen
stage  DCS2 Didactische competentie stage 2  einde inschrijvingen
stage  DCS3 Didactische competentie stage 3  einde inschrijvingen
stage  PHIOLIO 1 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1  einde inschrijvingen
stage  PHIOLIO 2 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2  einde inschrijvingen

Inschrijvingen en intake

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend in de school en zijn slechts geldig na het betalen van inschrijvingsgeld. Zie ‘inschrijvingen’ voor de praktische info

Start februari 2017
⦁    Infodag op 21 januari van 10:00 tot 14:00
Lectoren en coördinator aanwezig, mogelijkheid tot inschrijven
⦁    Infodag op 24 januari van 10:00 tot 14u:00
Lectoren en coördinator aanwezig, mogelijkheid tot inschrijven
⦁    Inschrijvingen van 9 januari 2017 tot en met 30 januari 2017
Voor een aantal modules zijn de plaatsen beperkt. Schrijf u tijdig in om zeker te zijn van uw plaats!

Meebrengen bij inschrijving

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsgeld of bankkaart (Bancontact)
 • Kopie van behaalde diploma(‘s) indien behaald voor 2010 of behaald in het buitenland

Kostprijs

Het cursusgeld varieert per module. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 EUR per lestijd (zie schema programma). Het inschrijvingsgeld bedraagt maximum 300 EUR per semester. Naast het inschrijvingsgeld is er cursusgeld (kopies, leermaterialen, workshops…) en in enkele gevallen de kostprijs van de aankoop van een handboek.

Intake

Alle nieuwe cursisten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake. Deze gaat éénmalig door op woensdag 1 februari 2017 van 18u00 tot 21u30 in Campus Hasselt (KTA 1). De definitieve toelating tot de opleiding is afhankelijk van het slagen voor de intake. De resultaten worden bekend gemaakt op zaterdag 4 februari 2017.

Start lessen

De lessen starten op maandag 6 februari 2017 om 18:00. Er is eerst een algemene introductie voor alle cursisten. Aansluitend starten de lessen

Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling

Wanneer je een vrijstelling krijgt voor een specifieke module, ben je niet langer verplicht om deel te nemen aan de leer- en evaluatieactiviteiten van deze module. Deze vrijstelling kan je krijgen na het voorleggen van een diploma, creditbewijs, studiebewijs, certificaat… of een bewijs van bekwaamheid.

Soorten vrijstellingen

Vrijstellingen worden ingedeeld in twee grote categorieën: Vrijstellingen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) en vrijstellingen op basis van EVC (eerder verworven competenties). Bij een vrijstelling op basis van een EVK vraag je dit op basis van het eerder succesvol afronden van een opleiding, deel van een opleiding, cursus…

Bij een vrijstelling op basis van EVC, vraag je een vrijstelling op basis van ervaringen in je beroepspraktijk. Er wordt een traject op maat afgesproken na een intakegesprek. Er wordt nagegaan welke competenties mogelijks reeds behaald zijn en tot welke vrijstellingen dit kan leiden. Aan de hand van een portfolio (bewijsstukken, reflectieverslagen, opdrachten…) toont de cursist aan dat de competenties effectief behaald zijn.

Vrijstellingen op basis van EVK

Een vrijstelling op basis van EVK is eenvoudig aan te vragen aan de hand van je studiebewijzen. Er wordt nagegaan in welke mate de leerresultaten, niveau en leerinhouden van je studiebewijzen aansluiten bij de leerresultaten, niveau en leerinhouden van de module. Daarom moet je niet enkel je diploma of studiebewijs voorleggen, maar ook de bijhorende diplomasupplementen of ECTS-fiche van de creditbewijzen.

Om na te gaan in welke mate jouw credits in aanmerking komen voor een vrijstelling binnen de specifieke lerarenopleiding, neem je best grondig de ECTS-fiches van de modules door. Deze kan je hierboven vermeld,  raadplegen onder de rubriek ‘programma’. Klik op de naam van de modules om de bijhorende ECTS-fiches te raadplegen.

Opmerkingen:

 • Indien je vrijstellingen aanvraagt op basis van deelcertificaten van een specifieke lerarenopleiding van een ander CVO of een hogeschool en universiteit worden deze toegekend.
 • Indien je vrijstellingen aanvraagt op basis van credits (ECTS-credits) van een specifieke lerarenopleiding van een hogeschool of universiteit worden deze zoveel als mogelijk omgezet naar vrijstellingen voor de modules.

Procedure

1.    Je schrijft je in voor de modules waar je een vrijstelling wil voor vragen.
Indien je tijdens je inschrijving aangeeft dat je voor specifieke modules een vrijstelling wil vragen, kan je er voor kiezen om voor deze modules nog geen inschrijvingsgeld te betalen.
2.    Je vult voor elke vrijstelling één webformulier in (LINK NAAR ALGEMENE PAGINA INVOEGEN)
Een aantal velden moet je verplicht invullen. U kan de noodzakelijke bijlages (studiebewijzen, ECTS-fiches…) onmiddellijk toevoegen of op papier bezorgen op het secretariaat. Het is belangrijk dat je zelf zoveel mogelijk relevante informatie toevoegd. Het is aan u om aan te tonen dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling.
3.    Uw aanvraag wordt verwerkt
Op basis van de informatie die u ons bezorgde, wordt uw aanvraag beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de aansluiting bij de leerresultaten, niveau, en leerinhouden van de module. Indien u onvoldoende bewijsstukken hebt bezorgd, is het mogelijk dat dit niet kan nagegaan worden. In dat geval is de kans groot dat uw aanvraag negatief wordt beoordeeld.
4.    Toelating assessment
Indien u in aanmerking komt om deel te nemen aan een assessment, wordt u hiervan op de hoogte gebracht ten laatste op 31 januari 2017. Het assessment gaat door op woensdag 1 februari 2017 om 18u00. Indien u hier niet aanwezig kan zijn, kan er geen vrijstelling toegekend worden op basis van een assessment. Indien u niet geslaagd bent voor het assessment, wordt de vrijstelling niet toegekend.
5.    Volledige vrijstelling
Indien u in aanmerking komt voor een  vrijstelling zonder assessment, krijgt u hiervan ten laatste op 6 september bericht.
6.    Registratie vrijstelling
Uw vrijstelling wordt geregistreerd door de administratie. Indien u inschrijvingsgeld had betaald voor deze modules, zal dit terugbetaald worden.

Vrijstellingen op basis van EVC

Een vrijstelling op basis van EVC is complex en omvangrijk. Deze procedure omvat een portfolio waarbij je kan aantonen aan de hand van casussen uit je beroepspraktijk kan aantonen dat je de voorziene leerresultaten hebt behaald. Een aanvraag voor EVC lijkt op het eerst zicht eenvoudig, maar is tijdsintensief voor zowel de aanvrager als de opleiding. Daarom is het maar relevant wanneer je aan de had van een EVC-procedure in aanmerking wenst te komen voor vrijstellingen voor meerdere modules.

Procedure

 1. Je vult het webformulier in (link)
  Een aantal velden moet je verplicht invullen. Geef aan voor welke basiscompetenties je denkt in aanmerking te komen voor een EVC-procedure. Motiveer je antwoord aan de hand van (voorbeelden van) je professionele ervaring.
 2. Intake
  Er wordt een gesprek georganiseerd, waarbij er wordt nagegaan welk traject haalbaar is. Er wordt gekeken voor welke modules een vrijstelling mogelijk is op basis van de aanvraag. Afhankelijk van de basiscompetenties worden er specifieke lectoren uitgenodigd op het gesprek.
 3. Portfolio
  Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van het EVC-portfolio. Er wordt eveneens een termijn afgesproken om te werken aan het portfolio. Indien nodig wordt er een specifieke begeleider van het lectorenteam aangewezen.
 4. Beslissing
  Wanneer je portfolio wordt goedgekeurd worden de vrijstellingen toegekend.

Projecten

De lerarenopleiding van CVO STEP participeert in verschillende projecten. Binnenkort vindt u hier het volledige overzicht van de lopende en afgewerkte projecten.

   index    provincie-limburg     cvo_step_logo_2kleurendruk

Schooljaar 2015-2016

 • Project instroom en taalremediëring i.s.m. Hogeschool PXL – deel 2
  Provincie Limburg
 • ‘Mensen op de vlucht’, vakoverschrijdende, interlevensbeschouwende en schooloverstijgende samenwerking tussen KTA2 Villers, Atheneum Plus en CVO STEP

Schooljaar 2014-2015

Project instroom en taalremediëring i.s.m. Hogeschool PXL met steun van Provincie Limburg

Inleiding

Het CVO-STEP en PXL-Education organiseren de specifieke resp. geïntegreerde lerarenopleiding die gericht is op zij-instromers. Dit zijn aspirant lesgevers, vooral uit de provincie, die meerdere jaren werkervaring hebben en de overstap naar het onderwijs overwegen.