Betaald educatief verlof (BEV)

Betaald educatief verlof (BEV) is het wettelijk recht voor werknemers in de privésector om, met behoud van het loon, op het werk afwezig te zijn om les te volgen. Ook wie bij de overheid werkt, komt in sommige gevallen in aanmerking.

De werkgever is verplicht om BEV toe te kennen, en er dient geen verband te zijn tussen de opleiding die de cursist volgt en het werk dat hij/zij doet.

Opmerking:
Volgens de huidige wetgeving worden een aantal opleidingen uitgesloten van BEV. Klik hier om de lijst te openen. Als je twijfelt, dan vraag je dat best eens na op het secretariaat.

Het maximum aantal uur is bij wet vastgelegd. Per schooljaar heeft een cursist-werknemer recht op maximaal:

 • 100 uur BEV indien de cursist één of meerdere beroepsopleidingen volgt.
 • 80 uur BEV indien de cursist enkel taalopleidingen volgt.
 • 105 uur BEV indien de cursist één of meerdere beroepsopleidingen volgt die samenvallen met de werkuren van de cursist-werknemer.

Voor alle opleidingen wordt alleen met het aantal uren van werkelijke aanwezigheid tijdens de lesuren rekening gehouden voor het bepalen van de grootte van het aan een cursist toe te kennen BEV.
Een lestijd van 50 minuten geeft recht op een uur (60 minuten) BEV.

Bij CVO STEP gaat het om onderstaande opleidingen:

 • aanvullende algemene vorming
 • humane wetenschappen aso 3
 • opfris derde graad aso
 • opfris derde graad tso
 • webdesigner
 • meubelmaker
 • computeroperator
 • netwerktechnicus
 • ambachtelijk brood- en banketbakker (voor enkele modules geen BEV)
 • bakker (voor enkele modules geen BEV)
 • bakkersgast (voor enkele modules geen BEV)
 • banketbakker (voor enkele modules geen BEV)
 • grootkeukenhulpkok
 • grootkeukenkok (voor enkele modules geen BEV)
 • grootkeukenmedewerker (voor enkele modules geen BEV)
 • hotel (voor enkele modules geen BEV)
 • hotelbedrijf (voor enkele modules geen BEV)
 • hulpkelner (voor enkele modules geen BEV)
 • hulpkok (voor enkele modules geen BEV)
 • kelner (voor enkele modules geen BEV)
 • kelner banketdienst (voor enkele modules geen BEV)
 • kok (voor enkele modules geen BEV)
 • medewerker bakkerij (voor enkele modules geen BEV)
 • medewerker brasserie taverne bistro (voor enkele modules geen BEV)
 • traiteur-banketaannemer (voor enkele modules geen BEV)
 • traiteurkok (voor enkele modules geen BEV)
 • verantwoordelijke brasserie taverne bistro (voor enkele modules geen BEV)
 • zaalverantwoordelijke (voor enkele modules geen BEV)

Meer info op de website van knelpuntberoepen. (de opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep aangeduid werden. De lijst is enkel geldig voor de opleidingen die gestart worden in het schooljaar 2016-2017.)

Aanvraag

De aanvraag gebeurt door de cursist bij inschrijving.
Het is aan te raden dat je als cursist je eerst grondig informeert bij je werkgever of je van het recht tot educatief verlof kan genieten. Zo ja, dan kan je een aanvraagformulier bekomen op het secretariaat.

Dat laat je invullen en tekenen door je werkgever en bezorg je zo vlug mogelijk weer op het secretariaat.
Cursisten die een aanvraag indienden ontvangen na de start van de cursus een getuigschrift van regelmatige inschrijving. Dit formulier is bestemd voor de werkgever.

Geldige afwezigheden

Afwezigheden zijn gewettigd bij een schriftelijke verklaring met redenen van:

 • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
 • staking van het openbaar vervoer;
 • staking of ziekte van de leraar;
 • sluiting van de onderwijsinstelling;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter;
 • om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school.

De directie heeft de bevoegdheid te oordelen over de geldigheid van de afwezigheden.
Een getuigschrift van nauwgezetheid wordt afgeleverd per driemaandelijkse periode vanaf de start. Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing van 6 maanden!

Opname verlof

Het BEV moet worden opgenomen tussen begin van de cursus en de laatste lesdag, vermeld op het getuigschrift van regelmatige inschrijving.