Financiële tegemoetkomingen

Vrijstelling van betaling

Sommige cursisten komen in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld, andere hebben recht op een gedeeltelijke vrijstelling.

De attesten waarmee het recht op vrijstelling van betaling worden gestaafd, mogen bij inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moeten binnen de 14 dagen na inschrijving ingediend worden op het plaatselijk secretariaat.
(Is het secretariaat gesloten wegens vakantieperiode, dan bezorg je ons het attest zo vlug mogelijk daarna.)
 

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Volgende cursisten bekomen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld:

 • alle cursisten in het studiegebied algemene vorming;
 • alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • gedetineerden;
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs;
 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen;
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2.

Gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Volgende cursisten betalen 0,30 euro per lestijd:

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Volgende cursisten betalen 0,60 euro per lestijd:

Voor werknemers: opleidingscheques

CVO STEP is een door de overheid erkende opleidingsverstrekker. Hierdoor kan je voor sommige opleidingen met opleidingscheques betalen.

Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

 

Je hebt recht op opleidingscheques als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent een werknemer of interimkracht.
 • Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
 • Je bent laaggeschoold of middengeschoold.
  • Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
  • Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
 • Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof: https://www.vdab.be/opleidingscheques/lijstopleidingen.shtml.

 

Belangrijk om te weten!

Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kunt maken van opleidingscheques. Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat je samen met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt.

→ Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest

(https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/loopbaanbegeleiding/pop.pdf) in en geef het af op het secretariaat.

 

Op de website van de VDAB vind je alle informatie over opleidingscheques en hoe je ze kunt bestellen: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

Kmo-portefeuille voor werkgevers

Opleidingscheques voor zelfstandigen of ondernemingen zijn geldig tot 12 maanden na uitgifte en kunnen enkel digitaal aangevraagd worden via http://kmo-portefeuille.be (externe link).

Opgelet: in tegenstelling tot de opleidingscheque voor werknemers kan met de opleidingscheque voor werkgevers enkel het inschrijvingsgeld worden betaald (geen cursusmateriaal!)

Wat heb je nodig ? Het Federaal token en het erkenningsnummer van CVO STEP :

Andere

Extra premie voor hogere studies langer dan 1 jaar

Heb je geen diploma hoger onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques? Dan kan je, als je een hogere studie volgt die langer dan 1 jaar duurt, per kalenderjaar een extra tussenkomst van 250 euro opleidingscheques krijgen. Meer info

Volledige terugbetaling opleidingscheques

Heb je geen diploma secundair onderwijs en betaal je je opleiding met opleidingscheques? Dan stort de Vlaamse overheid onder bepaalde voorwaarden het gedeelte dat jij betaalde voor de opleidingscheques volledig terug. Je leert dus tot een maximum van 250 euro per jaar gratis! Meer info

Premie diplomagerichte opleiding

Je kan de premie aanvragen als je via het volwassenenonderwijs voor de 1ste keer je diploma secundair onderwijs behaalt. Meer info . Zie ook het centrumreglement.

 

Premie CEVORA

Ben je als cursist werkzaam als bediende in een APCB-bedrijf van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden? Volg je op eigen kosten een beroepsopleiding buiten de werkuren?

Dan kun je bij CEVORA, het vormingscentrum van het APCB, een tussenkomst vragen in de inschrijvingskosten voor cursussen die je op eigen initiatief volgt.

CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies. Premies tot maximaal € 375 per schooljaar zijn mogelijk.

Op deze manier ondersteunt de sector bedienden die wensen bij te blijven.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Of hoe je die premie moet aanvragen?  Surf naar de website van CEVORA voor meer gedetailleerde informatie:

http://www.cevora.be/opleidingspremies