HBO5 Graduaat Bouw en houtconstructie

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

HBO5 Graduaat Bouw en houtconstructie

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

Belangrijk !

Op donderdag 23 augustus wordt er een schriftelijke intake georganiseerd van 10u tot 12u30 in de Gazometerstraat 2B, te Hasselt.
Zij die geslaagd zijn, mogen deelnemen aan de mondelinge intake tijdens de algemene infodag op di 28 augustus. Dit gebeurt op afspraak van 13u tot 20u op hetzelfde adres.

OPLEIDEN SAMEN MET PARTNERS
 

 

In deze vernieuwde opleiding heeft CVO -STEP  uitdrukkelijk de wens geuit om samen met andere opleidingspartners een succesvolle opleiding uit te bouwen. Samen met VDAB Limburg en de Confederatie Bouw Limburg ontwikkelt zij een volledige opleiding die praktijkgericht is en die volledig begeleid wordt vanaf je je aanmeldt voor de opleiding tot je een job hebt. Beide partners wensen hier actief aan mee te werken.
Indien je wenst verder te studeren kan je via een brugprogramma een Bachelor Bouw behalen aan de PXL. Ook de hogeschool werkt mee om elke cursist, student maximale kansen te geven een succesvolle loopbaan te starten in de bouwsector. Ook daarna staat de Confederatie klaar om je gespecialiseerde technieken aan te bieden.

OPLEIDING IN 3 DELEN

De opleiding is modulair en sterk praktijkgericht georganiseerd. Je gaat heel vroeg in de opleiding naar een werkplek waar je onmiddellijk met de uitvoering van de job geconfronteerd wordt. Ondertussen lopen er in het centrum lessen waar de praktijk getoetst wordt aan de theorie en de praktijk in denkmodellen wordt gegoten.

De opleiding is opgebouwd uit 3 delen; namelijk het eerste deel gaat over het bouwkundig tekenen, waar je de bouw leert kennen van ontwerp- tot uitvoeringsfase. Je leert als bouwkundig tekenaar om een bouw- of uitvoeringsdossier op te stellen a.d.h.v. enkele ontwerpkrijtlijnen. Na het eerste deel kan je aan het tweede deel beginnen: de calculatie. Je wordt als calculator opgeleid voor de opmaak van offertes, nacalculaties en rendementsberekeningen. Als je deze twee belangrijke competenties onder de knie hebt, ben je klaar om aan het 3de en laatste deel te beginnen: werfleiding. Hier word je klaar gestoomd om als assistent-werfleider het bouwproces in goede banen te leiden.

DUUR VAN DE OPLEIDING

De opleiding wordt overdag gegeven, is modulair en loopt over twee schooljaren.  De eerste twee delen zullen in een tijdspanne van het eerste kalenderjaar afgewerkt worden . Het derde deel wordt in het tweede schooljaar georganiseerd. Cursisten hebben dan de gelegenheid om werk en studie te combineren. Zij kunnen dan ’s avonds de theoretische modules afwerken en overdag het werkplekleren.

Overgang van CVO STEP naar Hogeschool PXL

vanaf het 1 september 2019 zal deze opleiding aan de hogeschool PXL worden georganiseerd. Meer hierover in deze mededeling van de VLHORA te vinden.

DOELGROEP

Cursisten die deze opleiding met succes hebben afgewerkt kunnen tewerkgesteld worden in technische diensten van steden en gemeenten. In alle ander openbare technische diensten zullen zij verantwoordelijke opdrachten vervullen. Naast openbare diensten vinden zij tewerkstelling bij architectenbureaus, private bouwbedrijven, wegenbouw, expertisebureaus, enz…

Tekenaar, assistent-werfleider, werkvoorbereider en dossierbeheerder zijn de meest voorkomende startersfuncties.
De afgestudeerden hebben een grote kans op tewerkstelling al voor ze zijn afgestudeerd.

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE OPLEIDING

Voor de uitgebreide brochure van de opleiding  klik hier

MODULEFICHES

ECTS fiche Leidinggeven op de werf
ECTS fiche Materiaaltechnologie en uitvoeringstechnieken
ECTS fiche planningstechnieken
ECTS fiche Praktische organisatie van een team
ECTS fiche Sterkteleer
ECTS fiche Technische uitrusting van Gebouwen_ machines en veiligheid
ECTS fiche Topografische toepassingen
ECTS fiche veiligheid (VCA)(1)
ECTS fiche Wegenbouw
ECTS fiche Werkplekleren I-1
ECTS fiche Werkplekleren I-2
ECTS fiche Werkplekleren II-1
ECTS fiche Werkplekleren II-2
ECTS fiche Werkplekleren III-1
ECTS fiche Werkplekleren III-2
ECTS fiche Wiskunde
ECTS fiche Basis Materialen en Constructies
ECTS fiche Basis Topografie
ECTS fiche Berekenen van constructies
ECTS fiche Bouwadministratie
ECTS fiche Bouweconomie
ECTS fiche Bouwfysica
ECTS fiche Bouwkundig tekenen
ECTS fiche Bouwwetgeving en administratie
ECTS fiche Constructieleer en renovatietechn
ECTS fiche Kostprijscalculatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

Toelatingsvoorwaarden tot het Hoger beroepsonderwijs

Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit wil zeggen:

– voldaan hebben aan de (deeltijdse) leerplicht (= 18 jaar of ouder vóór 31 december, binnen het lopende schooljaar of de module).

– Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het “wettig verblijf”.
Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, …

– beschikken over één van de volgende studiebewijzen, behoudens afwijking (zie punt 4.1.1.2):

– een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
– een diploma van het secundair onderwijs;
– een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
– een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
– een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
– een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
– een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
– een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
– een diploma van bachelor of master;
– een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de bovenvermelde diploma’s.

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het bestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een HBO5-opleiding.

In geval van een buitenlands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijke gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erkenning in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken:
–    een gelegaliseerde kopie van het diploma;
–    een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het behaald werd;
–    een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan je terecht bij NARIC Vlaanderen.Contactgegevens:
NARIC Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2de verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
startpagina NARIC

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs

Er kunnen afwijkende toelatingsvoorwaarden worden toegestaan. Deze kunnen enkel rekening
houden met de volgende elementen:
–    humanitaire redenen;
–    medische, psychische of sociale redenen;
–    het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef.
De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten.
De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.
De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in jou dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat.
De voorwaarden om een toelatingsproef te organiseren worden opgenomen in het centrumreglement.

Onderwijskwalificerend OpleidingsTraject – OKOT in samenwerking met de VDAB

Je bent werkzoekend, minimum 22 jaar, minimum 2 jaar het voltijdse dagonderwijs verlaten hebben en je bezit nog geen diploma hoger onderwijs, dan kan je via de VDAB en het OKOT-traject op 2 jaar een diploma graduaat Bouw & houtconstructie behalen volledig op de kosten van VDAB. Je wordt onder specifieke voorwaarden vrijgesteld van stempelcontrole.

Contactpersonen VDAB

Eric Bauwens , eric.bauwens@vdab.be  T : 011/27 86 61

Wenst je meer te weten over  OKOT- programma’s ? klik hier

 

INSCHRIJVEN EN KOSTEN

Doordat de plaatsen beperkt zijn, kunnen de kandidaten zich pas inschrijven na een schriftelijke uitnodiging van de opleidingscoördinator. Deze uitnodiging gebeurt per mail en kan verkregen worden na een positieve evaluatie van de schriftelijke en mondelinge intakeproef .

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend in de school en zijn slechts geldig na het betalen van inschrijvingsgeld. Zie ‘inschrijvingen’ voor de praktische info

Kostprijs
Het cursusgeld varieert per module. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 EUR per lestijd (zie schema programma). Het inschrijvingsgeld bedraagt maximum 300 EUR per semester. Naast het inschrijvingsgeld is er ook een beperkte kost voor kopieën en materiaal.

Inschrijvings- en cursusgeld HBO5 Bouw 2017-2018

INTAKE

Alle nieuwe cursisten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake. De intake bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. Ze gaan door tijdens de infodagen van mei en augustus op de campus Van Veldeke (Gazometerstraat 2B Hasselt), vlak na de algemene presentatie van de opleiding.

De resultaten worden binnen de 10 kalenderdagen, per mail bekend gemaakt.  Bij een positieve uitslag wordt de kandidaat uitgenodigd voor de mondelinge proef. Tegen eind augustus krijg je per mail afhankelijk van de eindbeoordeling een uitnodiging om je in te schrijven .

 

WAAR KAN DE OPLEIDING GEVOLGD WORDEN

PXL Gebouw B
Campus Elfde Linie
3500 Hasselt

Begin schooljaar: eerste week van september
Einde schooljaar: laatste week van juni

 

LESSENROOSTERS

Lessenroosters 17-18
1ste jaar – sem 1
1ste jaar – sem 2
2de jaar – sem 1
2de jaar – sem 2


PROCEDURE VOOR VRIJSTELLINGEN (EVC-EVK-BELEID).

Cursisten kunnen op basis van voorafgaande studies (EVK – erkenning verworven kwalificaties ) of beroepservaring (EVC – erkenning verworven competenties) een aanvraag tot studieverkorting indienen.

De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de vakcoördinator of de EVC /EVK-coördinator . Je maakt hiervoor op het secretariaat een afspraak. In dit eerste gesprek zal een advies geformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een map op het afgesproken moment.

 • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, foto.
 • Diplomagegevens: diploma, diplomasupplementen, attesten, puntenlijst(en), lesinhouden / doelstellingen (inhoudstabellen van de cursussen die je gevolgd hebt), studiegids (kopiëren) in functie van jouw diploma.
 • Voeg in de grootst mogelijke mate officiële documenten toe aan je vrijstellingsdossier. Laat documenten voor eensluidend verklaren door de werkgever of door de school.
 • Motivatie: motiveer jouw aanvraag tot vrijstelling. Bewijs dat je een vrijstelling verdient (verwijzing naar leerinhouden). Gebruik alle mogelijke middelen om bewijskracht aan te brengen.

Een advies geldt enkel voor één module. Je kan voor meerdere modules telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een module. Na onderzoek van het dossier kunnen er drie soorten beslissingen genomen worden:

 • Geen vrijstelling
 • Onmiddellijke vrijstelling
 • Vrijstelling mogelijk door te slagen in de vrijstellingsproef of assessment .

Indien je deelneemt  aan de proef zal er op basis van de resultaten een beslissing genomen worden of je een vrijstelling krijgt of dat je toch de lessen van de module moet bijwonen.

Werkwijze en stappen

 • Afspraak wanneer de proef doorgaat
 • Bekendmaking van het theoretische deel van de cursus
 • Proef afleggen, assessment
 • Bekendmaking uitslag proef

 

CIVIEL EFFECT

Deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs wordt bekrachtigd met een diploma van gegradueerde.

In combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming leidt dit ook tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij  Jo.vanschelvergem@cvo-step.be