HBO5 Graduaat Elektromechanica

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

HBO5 Graduaat Elektromechanica

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

Inschrijvingsmomenten vanaf maandag 20 augustus

inschrijvingen op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
tel.011/42 90 17 of mail naar info@cvo-step.be
Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

Belangrijke data

28 augustus 2018: info-avond CVO-STEP (Campus van Veldeke) van 17:00 –  20:00
3 september 2018: intake om 18h00 – verplicht voor alle nieuwe cursisten HBO-Elektromechanica
Let op! De intake en ook de lessen gaan door op de campus Vildersstraat
(gebouw KTA1)
4 september 2018: Start van de lessen om 18h00

 

 


Cursisten elektromechanica worden opgeleid voor functies in het middenkader. Zij werken zelfstandig en kunnen leiding geven binnen een team. Zij groeien door naar meer beleidsvoerend en superviserend werk. Elke module kan los gevolgd worden. Zo kan iemand die geïnteresseerd is in bijvoorbeeld pneumatica enkel deze module komen volgen en een moduleattest behalen.

yannick-indeherberge-foto

 

Ik wilde graag werken en leren. Een opleiding in het volwassenenonderwijs was de oplossing. Ik startte met werken bij P&V-Elektrotechniek en begon aan de opleiding HBO-Elektromechanica bij CVO-STEP. Het is niet altijd evident, die combinatie van werken en leren. Maar het biedt enorm veel voldoening als je de eindmeet haalt. Ik deed heel wat kennis op en leerde tal van vaardigheden in mijn graduaatsopleiding. Maar zeker zo belangrijk was het feit dat het behalen van een diploma van Hoger Onderwijs voor mij een bevestiging was van mijn eigen kennen en kunnen.Dat was het ook voor mijn werkgever die me beloonde met een promotie. Mijn huidige functie van Process Engineer biedt heel wat uitdagingen waarbij de opgedane kennis en vaardigheden uit mijn HBO-opleiding regelmatig van pas komen.

Yannick Indeherberge
Process Engineer  P&V-Elektrotechniek

Beknopt overzicht van de opleiding

In CVO STEP wordt de opleiding elektromechanica modulair aangeboden. De verschillende leereenheden behoren tot één van de volgende vier modules: basis, mechanica, elektrotechniek en procesautomatisering.

Voor de cursist die reeds geruime tijd is afgestudeerd, en in het bezit is van een diploma secundair onderwijs, bieden de leereenheden van de basis de mogelijkheid om de wetenschappelijke basis opnieuw in te oefenen. Het accent ligt hier vooral op de mechanische, elektrische en elektronische basiskennis. Deze leereenheden moeten de cursist in staat stellen om met eenzelfde voorkennis de overige leereenheden vlot te kunnen volgen.

In de leereenheden van mechanica wordt de voornamelijk theoretische mechanische basiskennis vanuit een toegepaste en praktische hoek aangeboden. De leereenheden van de elektrotechniek beogen een grondige kennis van de analoge en digitale technieken en van de elektrische machines. Theoretische vorming en praktische oefeningen worden geïntegreerd aangeboden.

In de opleiding neemt naast de theorie en opdrachten, het projectwerk een belangrijke plaats in.

Mogelijkheden in beroepskeuze van afgestudeerde cursisten in de elektromechanica zijn zeer gevarieerd: productieverantwoordelijke, verantwoordelijke van een servicedienst of onderhoudsafdeling, medeontwerper van nieuwe producten, technisch commercieel afgevaardigde, medewerker van een studiedienst voor ontwerp, realisatie en automatisatie van procesonderdelen en productiemachines,…

Overgang van CVO STEP naar Hogeschool PXL

vanaf het 1 september 2019 zal deze opleiding aan de hogeschool PXL worden georganiseerd. Meer hierover in deze mededeling van de VLHORA te vinden.

Opleidingsstructuur en modules

 

Opleiding

Deze opleiding (1320 Lt) is uitgewerkt in vier delen
1. A Basis (280 Lt = 280 lestijden);
2. B Mechanica (400 Lt);
3. C Elektrotechniek (320 Lt);
4. D Optie (320 Lt).procesautomatisering

Modeltrajecten

Modulefiches

HBO-Elektromechanica ECTS fiches 2017-2018

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet een cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat de cursist op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de cursist 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’.Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, …

nog beschikken over een van volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is;
 • een diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master;
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma’s.

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.
In geval van een buitelands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijk gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erknening in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken:

-een gelegaliseerde kopie van het diploma
-een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het diploma behaald werd;
– een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld.

Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan het centrumbestuur terecht bij NARIC Vlaanderen:http://onderwijs.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric/

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs

In afwijking van de vereiste studiebewijzen voor het hoger beroepsonderwijs neemt een centrumbestuur in zijn centrumreglement (zie 6.1.1.) afwijkende toelatingsvoorwaarden op. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen:

 • humanitaire redenen;
 • medische, psychische of sociale redenen;
 • het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef.

De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten.
De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.
De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in je dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat.

De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist. De voorwaarden om een toelatingsproef te organiseren worden opgenomen in het centrumreglement.

Inschrijvingskosten

Inschrijvings- en cursusgeld_HBO Elektromechanica 2017-2018

Waar kan de opleiding gevolgd worden ?

Hoofdcampus KTA1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

Openingsuren /permanentie secretariaat
Maandag t.e.m. donderdag  van 9u  tot 20u00
Vrijdag en zaterdag van 9u00 tot 13u00

Voor meer informatie kan u terecht bij :
Secretariaatsmedewerker mevr. Lydia Delvaux  T 011/42 90 17
Opleidingscoördinator mevr. Christa Grosemans of per e-mail : christa.grosemans@cvo-step.be

Uurrooster

uurrooster HBO Elektromechanica 2017-2018

Duur van de opleiding

De modulaire opleiding HBO5-Elektromechanica is gespreid over 6 semesters van elk 20 lesweken. (een semester loopt van 1 september t.e.m. 31 januari of van 1 februari t.e.m. 30 juni) Afhankelijk van het module-aanbod zal er les gevolgd moeten worden gedurende 2 of 3 avonden per week. De lessen worden gegeven van 18u00 tot 21u30 in onze hoofdvestiging in de Vildersstraat 28 te Hasselt.

Schoolvakanties: zoals in het dagonderwijs is er één week herfstverlof, twee weken kerstvakantie, één week krokusverlof, twee weken paasvakantie en de wettelijke feestdagen

Vrijstellingsbeleid  (EVC-EVK)

Cursisten kunnen op basis van voorafgaande studies (EVK – erkenning verworven kwalificaties ) of beroepservaring (EVC – erkenning verworven competenties) een aanvraag tot studieverkorting indienen.

De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de opleidingscoördinator of de EVC /EVK-coördinator . Je neemt hiervoor best contact op met de opleidingscoördinator, mevr. Christa Grosemans. In dit eerste gesprek zal een advies geformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een map op het afgesproken moment.

 • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, foto.
 • Diplomagegevens: diploma, diplomasupplementen, attesten, puntenlijst(en), lesinhouden / doelstellingen (inhoudstabellen van de cursussen die je gevolgd hebt), studiegids (kopiëren) in functie van jouw diploma.
 • Voeg in de grootst mogelijke mate officiële documenten toe aan je vrijstellingsdossier. Laat documenten voor eensluidend verklaren door de werkgever of door de school.
 • Motivatie: motiveer jouw aanvraag tot vrijstelling. Bewijs dat je een vrijstelling verdient (verwijzing naar leerinhouden). Gebruik alle mogelijke middelen om bewijskracht aan te brengen.

Een advies geldt enkel voor één module. Je kan voor meerdere modules telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een module.

Na onderzoek van het dossier kunnen er drie soorten beslissingen genomen worden:

 • Geen vrijstelling
 • Onmiddellijke vrijstelling
 • Vrijstelling mogelijk door te slagen in de vrijstellingsproef of assessment

Indien je deelneemt  aan de proef zal er op basis van de resultaten een beslissing genomen worden of je een vrijstelling krijgt of dat je toch de lessen van de module moet bijwonen.

Werkwijze en stappen

 • Afspraak wanneer de proef doorgaat
 • Bekendmaking van het theoretische deel van de cursus
 • Proef afleggen, assessment
 • Bekendmaking uitslag proef

Diploma

Deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs die bekrachtigd worden met een diploma van gegradueerde.

Optie : Dit graduaatsdiploma leidt in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij jo.vanschelvergem@cvo-step.be.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren