HBO5 Graduaat Informatica optie programmeren

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

HBO5 Graduaat Informatica optie programmeren

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

Inschrijvingsmomenten tot 30 juni

Hoofdcampus KTA1
Vildersstraat 28, 3500 Hasselt 011 42 90 17

Campus Zonhoven
Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven
T 011 82 48 66  info@cvo-step.be

Openingsuren secretariaat :
Maandag tot en met vrijdag van 9u00  tot 15u00 (woensdag tot 12u00)
Lessen starten begin september en begin februari

Vanaf maandag 21 augustus

inschrijvingen op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
tel.011/42 90 17 of mail naar info@cvo-step.be

Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

ALGEMEEN

De studierichting Informatica op graduaatniveau heeft als doel de cursist op te leiden tot ICT-specialist . In het eerste deel van de opleiding wordt een brede basis gelegd: De cursist verwerft inzicht in de werking van computers en besturingssystemen, en maakt kennis met het programmeren van applicaties en web-toepassingen. Een moderne ICT’er kan niet zonder een basiskennis van netwerken en databanken, uiteraard komen deze aspecten dan ook aan bod in de opleiding. Tenslotte leert de cursist ook de communicatieve en organisatorische vaardigheden die nodig zijn om vlot mee te draaien in een modern IT-bedrijf.

De optie “Informatica – Programmeren” bouwt verder op deze basis, en heeft als doel volwaardige programmeurs/analisten af te leveren. Om alle opties open te houden bieden wij de cursist een gevarieerd programma aan. Naast het ontwikkelen van desktop-programma’s wordt er in deze modules ook dieper ingegaan op het ontwikkelen van web-applicaties, en leert de cursist programmeren voor de sterk groeiende markt van tablets en smartphones. Alle fasen van het ontwikkelen van een succesvolle software-oplossing, van het idee tot het uiteindelijke testen en lanceren, komen aan bod. De opleiding wordt afgerond met een bedrijfsstage, zodat elke cursist al tijdens zijn opleiding een eerste ervaring op de werkvloer kan opdoen.

De cursist studeert af met de kennis van minstens drie programmeertalen, en is thuis in de belangrijkste domeinen van softwareontwikkeling. Hij is met andere woorden klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Wanneer hij hier voor kiest is er ook de mogelijkheid om, via een schakelprogramma, een Bachelor-diploma te behalen. CVO-Step werkt samen met hogeschool PXL om deze overstap vlekkeloos te laten verlopen..

ORGANISATIE VAN DE LESSEN

De opleiding is modulair opgebouwd zodat de cursist de mogelijkheid heeft zelf zijn opleiding te spreiden in de tijd.

 

 

STUDIEBEWIJS

Modulegroep A (660 u) Basiskennis informatica(Deelcertificaat)
Modulegroep B (500 u) Optie Programmeren (Deelcertificaat)

Tijdens de tweede en derde lesweek van januari en in de loop van de maand juni zijn er evaluaties die de modules afsluiten. Na het succesvol afwerken van alle modules van groep A of B krijgt de cursist een Deelcertificaat.

Deelcertificaten A en B samen geven recht op een Diploma “Economisch Hoger Onderwijs: Gegradueerde in de Informatica-Programmeren“.

BEKNOPTE BESCHRIJVING MODULES

Analyse TV
BasiskennisTV-1
Besturingssystemen TV
Communicatie- en organiasatietech. TV
Databanken TV
Datacommunicatie en netwerken TV
Multimedia 1 TV
Netwerkbeheer 1 TV
Programmeren 1 TV
Programmeren 2 TV
Programmeren 3 TV
Programmeren 4 TV
Programmeren 5 TV
Softwarepaketten TV

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je bent pas geldig ingeschreven als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit wil zeggen:
1.- voldaan hebben aan de (deeltijdse) leerplicht (= 18 jaar of ouder vóór 31 december, binnen het lopende schooljaar of de module).
2.- Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het “wettig verblijf”.
Je kan dit laatste aantonen op basis van o.a. een identiteitsbewijs van een EU-land, een geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht, een elektronische vreemdelingenkaart, …
3.- beschikken over één van de volgende studiebewijzen, behoudens afwijking (zie punt 4.1.1.2):
– een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
– een diploma van het secundair onderwijs;
– een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
– een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
– een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
– een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
– een diploma van het hoger beroepsonderwijs;
– een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
– een diploma van bachelor of master;
– een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de bovenvermelde diploma’s.
Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het bestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een HBO5-opleiding.

In geval van een buitenlands studiebewijs, dien je hiertoe een schriftelijke gemotiveerde aanvraag voor gelijkstelling/erkenning in bij de directie. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende stukken:
–    een gelegaliseerde kopie van het diploma;
–    een verklaring van de ambassade of het consulaat dat het diploma of het getuigschrift toegang geeft tot het hoger onderwijs in het land waar het behaald werd;
–    een beëdigde vertaling van het diploma of het getuigschrift, tenzij het in het Frans, Duits of Engels is opgesteld.
Voor meer informatie met betrekking tot de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen kan je terecht bij NARIC Vlaanderen.
Contactgegevens:
NARIC Vlaanderen
Hendrik Consciencegebouw, Toren C, 2de verdieping
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
www.ond.vlaanderen.be/naric

Specifieke toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs

Er kunnen afwijkende toelatingsvoorwaarden worden toegestaan. Deze kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen:
–    humanitaire redenen;
–    medische, psychische of sociale redenen;
–    het algemene niveau van de cursist, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef.
De toelatingsproef gaat na of je als kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een toelatingsproef op jouw verzoek niet weigeren.
De directeur maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in je dossier. Je verneemt uiterlijk de vijfde werkdag na het afnemen van de proef het resultaat.

Inschrijvingsmomenten en -plaatsen tot 30 juni

Hoofdcampus KTA1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt
011 42 90 17

Vanaf 24 augustus zijn leerkrachten van alle afdelingen aanwezig
maandag, dinsdag,woensdag en donderdag van 14u00 tot 21u00
zaterdag 28 aug van 09u00 tot 12u00.

Vanaf 1 september zijn leerkrachten van alle afdelingen aanwezig
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14u00 tot 21u00
’s zaterdags van 09u00 tot 16u00

Vanaf woensdag 16 augustus

inschrijvingen op Campus van Veldeke Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
T: 011 82 48 66   tko@cvo-step.be
Openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

INSCHRIJVINGS- EN CURSUSGELDEN

IHBO informatica inschrijvingsgeld

UURROOSTER

klik hier

VRIJSTELLINGENBELEID (EVC-EVK-BELEID).

Cursisten kunnen op basis van voorafgaande studies (EVK – erkenning verworven kwalificaties ) of beroepservaring (EVC – erkenning verworven competenties) een aanvraag tot studieverkorting indienen.

De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de vakcoördinator of de EVC /EVK-coördinator . Je maakt hiervoor op het secretariaat een afspraak. In dit eerste gesprek zal een adviesgeformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een map op het afgesproken moment.

  • Persoonlijke gegevens: naam en voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, foto. Diplomagegevens: diploma, diplomasupplementen, attesten, puntenlijst(en), lesinhouden / doelstellingen (inhoudstabellen van de cursussen die je gevolgd hebt), studiegids (kopiëren) in functie van jouw diploma.
  • Voeg in de grootst mogelijke mate officiële documenten toe aan je vrijstellingsdossier. Laat documenten voor eensluitend verklaren door de werkgever of door de school.
  • Motivatie: motiveer jouw aanvraag tot vrijstelling. Bewijs dat je een vrijstelling verdient (verwijzing naar leerinhouden). Gebruik alle mogelijke middelen om bewijskracht aan te brengen.

Een advies geldt enkel voor één module. Je kan voor meerdere modules telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een module.

Na onderzoek van het dossier kunnen er drie soorten beslissingen genomen worden

  • Geen vrijstelling
  • Onmiddellijke vrijstelling
  • Vrijstelling mogelijk door te slagen in de vrijstellingsproef of assessment .

Indien je deelneemt  aan de proef zal er op basis van de resultaten een beslissing genomen worden of je een vrijstelling krijgt of dat je toch de lessen van de module moet bijwonen.

Werkwijze en stappen

  • Afspraak wanneer de proef doorgaat
  • Bekendmaking van het theoretische deel van de cursus
  • Proef afleggen, assessment
  • Bekendmaking uitslag proef