HBO5 Graduaat Orthopedagogie

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

HBO5 Graduaat Orthopedagogie

Orthodag 2017

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

 

Vanaf maandag 21 augustus inschrijvingen

op Campus Vrijwilligersplein Hasselt
Gazometerstraat 2B  3500 Hasselt
tel.011/42 90 17 of mail naar info@cvo-step.be

Je kan ook informatie inwinnen bij mieke.demuer@cvo-step.be
Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni. De lessen vinden telkens overdag plaats op dinsdag van 8u30 tot 16u30

 

WELKOM!

Wij vormen een kleinschalige opleiding die sinds 1981 aan honderden cursisten de kans bood het diploma van Gegradueerde in de Orthopedagogie (Gespecialiseerde Opvoed(st)er Begeleid(st)er Klasse I) te verwerven in het kader van het onderwijs aan volwassenen.
Onze opleiding HBO5 Orthopedagogie berust op drie pijlers:
Onderwijs voor volwassenen en op hun maat. Veel aandacht voor de ervaring en zelfwerkzaamheid van onze cursisten.
Praktijkervaring als fundament: de ervaringen van de cursisten tijdens hun stagepraktijk vormen de basis van hun leren.
Een gedegen, geactualiseerd theoriepakket met aandacht voor zelfstudie en groepswerk.

ALGEMENE GEGEVENS

Diploma
De opleiding HBO5 Orthopedagogie leidt tot een Gehomologeerd diploma van Gegradueerde in de Orthopedagogie (Gespecialiseerde Opvoed(st)er Begeleid(st)er Klasse I).
Het opleidingsprogramma beslaat drie opleidingsjaren.

Civiel effect
Deze opleiding van het hoger beroepsonderwijs, die bekrachtigd wordt met een diploma van gegradueerde, leidt in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de coördinator van het Tweedekansonderwijs: jo.vanschelvergem@cvo-step.be.

Vervolgtraject aan de hogeschool
In samenwerking met de Hogeschool PXL is een schakelprogramma van 91 studiepunten uitgewerkt dat de mogelijkheid biedt een professioneel bachelordiploma Sociaal Werk te behalen in één van de volgende afstudeerrichtingen: Maatschappelijk Werk of Personeelswerk. Het programma omvat twee academiejaren.

Overgang van CVO STEP naar Hogeschool PXL

vanaf 1 september 2019 zal deze opleiding aan de hogeschool PXL worden georganiseerd. Meer hierover in deze mededeling van de VLHORA te vinden.

Tewerkstelling

Het werkterrein van een opvoeder-begeleider met een graduaatsdiploma is heel breed en divers. Het werkveld kan grotendeels opgesplitst worden in twee sectoren:

 • Centra voor opvang en begeleiding van mensen met een beperking (verstandelijk, emotioneel en/of fysiek)
 • Opvang en begeleiding van kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg

Enkele voorbeelden van mogelijke werkplekken zijn:

 • een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI),
 • een multifunctioneel centrum (MFC) voor opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met een verstandelijke/emotionele beperking,
 • een tehuis voor volwassenen met een beperking,
 • een dagcentrum voor mensen met een beperking,
 • een dienst voor kortopvang,
 • een centrum begeleid wonen,
 • een BUSO-school,
 • een voorziening voor bijzondere jeugdzorg,
 • een internaat,
 • een gemeenschapsinstelling,
 • een centrum voor Kinderzorg- en Gezinsondersteuning (CKG),
 • een opvoedingswinkel,
 • een asielcentrum

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De opleiding steunt op de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Er wordt verwacht dat je aan het werk gaat in de sector als opvoeder/begeleider in combinatie met de opleiding.
Per jaar doe je daarom minimum 600 uren stage in een organisatie van de brede welzijnssector (gesuperviseerde beroepspraktijk). In dit opleidingsonderdeel word je door een mentor van de voorziening opgevolgd. Ook betaald werk als opvoeder in een welzijns- of zorgvoorziening kan gelden als stage.
Alle vakken worden in gecombineerd onderwijs aangeboden (d.w.z. naast contacturen ook uren afstandsleren). We werken zo veel mogelijk met activerende werkvormen waaronder leergesprekken, groepswerk, individuele verwerkingsopdrachten, casussen, rollenspelen, beeldmateriaal,… .
De opleiding wordt nog steeds lineair aangeboden. Dit wil zeggen dat het modelprogramma is ingedeeld in 3 opleidingsjaren. Elk opleidingsjaar bestaat uit 4 blokken. Na elk blok volgt een evaluatie van de afgeronde vakken.

KORTE VAKOMSCHRIJVINGEN JAAR 1

Informatie- en onderzoeksvaardigheden A
De cursisten maken kennis met enkele informatie- en onderzoeksvaardigheden die ze doorheen de opleiding nodig zullen hebben. Er wordt stilgestaan bij o.a.: formuleren van SMART-doelstellingen, zoekstrategieën die leiden tot het vinden van relevante en wetenschappelijke bronnen, correct omgaan met informatie door een juiste bronvermelding. Verder behandelen we de verschillende fasen en stappen van een onderzoek volgens de OVUR-methode.

Orthopedagogisch handelen A
Als uitbreiding op het vak Orthopedagogie bespreken we een algemeen orthopedagogisch kader. Dit kader is ons uitgangspunt om gedrag te leren observeren en analyseren i.f.v. het bieden van een orthopedagogisch antwoord op maat van de cliënt. We werken in dit vak met de concrete praktijkervaringen van de cursisten.

Communicatieve vaardigheden
Dit vak neemt een belangrijke plaats in het eerste opleidingsjaar in. In een eerste deel behandelen we de communicatietheorie en bestuderen we voorname communicatieve en relationele vaardigheden (o.a. actief luisteren, vragen stellen, samenvatten, gevoelens exploreren en reflecteren,…). In januari volgt een schriftelijk examen. In het tweede deel ligt de nadruk op gesprekstraining, nl. het voeren van vraag- en probleemverhelderingsgesprekken en doorverwijsgesprekken. Dit onderdeel wordt afgesloten met een mondeling examen met een simulatiecliënt.

Observeren en rapporteren A
Het onderdeel ‘Observeren en rapporteren in orthopedagogische situaties’ wordt gegeven in afstandsonderwijs en getoetst door middel van enkele verwerkingsopdrachten die men tijdens de stage uitvoert.

Pedagogie
Deze cursus beoogt een basis te leggen i.v.m. de noodzaak van en behoefte aan opvoeding tot volwassenheid en hoe dit zich situeert in een bepaald maatschappij- en mensbeeld.
De basishouding van de opvoeder en de wijze van in relatie gaan is hierin essentieel. De technieken die kunnen gebruikt worden om gedrag te veranderen, zijn daaraan ondergeschikt, maar tegelijk zeer belangrijk in de rugzak van de (toekomstige) opvoeder.

Biologie
Een eerste deel behandelt de erfelijkheidsleer, hierin worden de mechanismen van overerving en specifieke erfelijke afwijkingen bestudeerd. In het tweede deel wordt kennis gemaakt met de werking van het centrale zenuwstelsel en komen de gevolgen van het disfunctioneren van de hersenen (leidend tot allerlei soorten handicaps) aan bod.

Orthopedagogie A
Orthopedagogie(k) en zijn ontstaan als aparte humane wetenschap wordt kort geschetst. We bespreken enkele grondleggers van de orthopedagogiek, met name Ter Horst en Kok. Daarna gaat alle aandacht naar de verschillende werkvelden van de orthopedagoog. We bespreken achtereenvolgens kinderen  en jongeren met een ziekte, met een zintuiglijke beperking, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en kinderen of jongeren met psychosociale problemen.

Algemene psychologie A
Algemene psychologie is een inleidende basiscursus. Deze cursus maakt gebruik van de theoretische en proefondervindelijke inzichten van de psychologie als wetenschap om een verantwoord handelen als orthopedagogisch medewerker mogelijk te maken.
Bovendien reflecteert de cursist a.d.h.v. ‘Bosch’ over zijn eigen functioneren en opvoedingsgeschiedenis.

Ontwikkelingspsychologie A
Er wordt vooral aandacht besteed aan het normale ontwikkelingsverloop van het kind; van de prenatale fase tot en met de kleuterperiode (o.a. inleidende begrippen i.v.m. ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingspsychologen, gehechtheid, emotionele ontwikkeling,… komen aan bod).

Sociologie A
De sociologie laat toe om het beroep van opvoeder te plaatsen binnen een brede maatschappelijke context.  Bepaalde sociologische begrippen zoals sociale rol, sociale positie, socialisatie, groeperingen, enz. worden uitgelegd en geïllustreerd.

Antropologie en moraal A
Algemene bedoeling van dit vak is de onze opleiding in een breder maatschappelijk kader te plaatsen.  In het 1e jaar wordt vooral de functie en de evolutie van het gezin onderzocht.  Hieraan wordt de evolutie van het denken over de opvang van gehandicapten (al dan niet binnen het gezin) gekoppeld.

 

KORTE VAKOMSCHRIJVINGEN JAAR 2

Orthopedagogie B

Enkele werkvelden van de orthopedagoog, die in het eerste jaar nog niet aan bod zijn gekomen, worden besproken: kinderen met leerstoornissen en kinderen met gedragsproblemen. We bespreken de hulpverlening aan kinderen en jongeren in de bijzondere jeugdzorg. We brengen een bezoek aan een gemeenschapsinstelling. Aan dit bezoek is een praktijkopdracht gekoppeld.
Het interculturele perspectief op hulpverlening krijgt aandacht door stil te staan bij hulpverlening aan kinderen en jongeren van allochtone afkomst, evenals aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Ontwikkelingspsychologie B
Deze cursus sluit aan bij de leerstof van het 1e jaar. Het normale ontwikkelingsverloop van kleuter tot hoog bejaarde wordt uitgediept. Per leeftijdsfase wordt stilgestaan bij specifieke aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Observeren en rapporteren B
We oefenen verder op de observatie en analyse van gedrag i.f.v. een orthopedagogisch antwoord op maat. Schriftelijke rapportage in handelingsplannen en SMART-geformuleerde doelstellingen komen aan bod. Er gaat veel aandacht naar onze hulpverleningshouding. We bespreken en oefenen het oplossingsgericht werken als methodiek in de hulpverlening.

Ortho 4 opties
Deze cursus dient als kennismaking met de 4 ‘traditionele’ doelgroepen van personen met een POS, met de nadruk op de bijpassende methodieken om tot een optimaal orthopedagogisch antwoord te komen: jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, personen met een verstandelijke of fysieke beperking, jongeren met leerproblemen. In dit vak worden theoretisch onderbouwing en bezoeken aan het werkveld gecombineerd.

Orthopedagogisch handelen B
Dit vak omvat drie grote onderdelen.
In het eerste deel wordt het orthopedagogisch antwoord verder uitgediept aan de hand van specifieke doelgroepen in het algemeen en het uitwerken van een optimaal orthopedagogisch antwoord  voor één cliënt in het bijzonder.
In het tweede deel, gedragsleer, wordt uitgebreid ingegaan op de manier waarop leertheoretisch gedrag kan veranderd worden door in te grijpen op de voorafgaande stimuli of op de gevolgen.
In het derde deel wordt specifiek ingegaan op verschillende methodieken als “geef me de vijf”, omgaan met agressie, het gewone leven ervaren en palliatieve zorg.

Groepsdynamica en vergadertechnieken
In het eerste deel worden belangrijke aspecten van de groepsdynamica toegelicht. Ook de fases van besluitvorming en conflicthantering komen aan bod. In het tweede deel ligt het accent op effectief vergaderen. Na een korte theoretische toelichting van belangrijke voorwaarden om effectief te vergaderen, volgt er een praktische oefening (groepswerk) die meerdere weken in beslag neemt. Samenwerken staat hier centraal en tijdens verschillende vergaderingen oefenen de cursisten bepaalde vergadertechnieken en -vaardigheden.

Psychopathologie
Deze cursus omvat een uitvoerige kennismaking met psychische aandoeningen en het begrippenkader dat gehanteerd wordt om psychopathologische afwijkingen te ordenen en te duiden (o.a. het biopsychosociaal model, de DSM-5,…). Er wordt ingezoomd op enkele psychische stoornissen waarmee de cursisten geconfronteerd worden in hun praktijk (o.a. angststoornissen, autismespectrumstoornissen, obsessieve compulsieve stoornissen, schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen,…).  Mogelijke behandelingen van psychische aandoeningen (o.a. psychofarmaca, verschillende vormen van therapie,…) komen aan bod. Daarbij worden concrete handvaten aangereikt om hiermee in de praktijk om te gaan.

Sociologie B
De cursisten maken kennis met enkele belangrijke concepten, theorieën en bevindingen uit de gezondheidssociologie. Daarbij wordt het karakteristieke van de sociologische zienswijze belicht. Sociale processen worden bestudeerd als fundamentele oorzaken van ziekte en gezondheid.

Testmethoden
De cursisten maken kennis met de studie van verschillende psychologische testmethoden waarmee ze als opvoeder in hun beroepssituatie te maken kunnen krijgen (o.a. historiek van de psychologische test, beoordelen van een test, een blik op de intelligentie- en de persoonlijkheidstest,… komen aan bod).

Antropologie en moraal B
Het centrale thema tijdens het tweede jaar bestaat uit de verkenning van andere culturen en de vergelijking van een aantal waarden, gewoonten en visies t.a.v. ziekte, handicap, opvoeding enz. met deze uit onze Westerse cultuur.

 

KORTE VAKOMSCHRIJVINGEN JAAR 3

Informatie- en onderzoeksvaardigheden B
In het kader van het werken aan een eindwerk maken de studenten kennis met specifieke onderzoeksmethoden. Verder komen de eisen die aan het eindwerk en de verdediging voor de jury worden gesteld (zowel naar vorm als naar inhoud) aan bod.

Orthopedagogisch handelen C
Cursisten verdiepen zich in praktijktheoretische visies en methoden voor diverse POS-en vanuit orthopedagogie, psychologie en psychopathologie, gelinkt aan STEPS orthopedagogisch model .
Cursisten maken een eindwerk waarbij ze bewust een aantal visies en methoden gaan gebruiken, gebaseerd op theorieën uit psychologie en orthopedagogie. Ze stellen deze methodieken aan elkaar voor.

Gezinsbegeleiding
Dit vak is een kennismaking met de theorie en praktijkmogelijkheden van de gezinsbegeleiding.  In het eerste deel zullen een aantal invalshoeken zoals empowerment,  maatzorg, kansarme gezinnen,… worden toegelicht. In het tweede deel wordt het systeemtheoretisch kader toegelicht en worden praktijktoepassingen besproken.

Deontologie
Vertrekkende van casussen en praktijkvoorbeelden worden verantwoordelijkheden (rechten en plichten) van de opvoeder-begeleider geanalyseerd en deontologisch ondersteund. Op basis van deze analyse wordt een voorstel tot zorgethisch, orthopedagogisch handelen gedaan.

Orthopedagogie C
Dit vak start vrij algemeen met een introductie in het verschil en de samenhang tussen kwaliteitszorg, kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven.
Daarna wordt er meer specifiek ingegaan op methodieken om de kwaliteit van leven te verhogen  bij personen met een verstandelijke beperking en dementie en manieren om hen te ondersteunen in het omgaan met dood en rouw.

Contextueel hulpverlenen
In dit vak maakt de cursist kennis met het contextueel denkkader van Ivan Boszormenyi Nagy. De verschillende basisbegrippen worden toegelicht en verschillende casussen worden besproken.

Organisatieleer
We bekijken de organisatie van de hulpverlening in Vlaanderen. We leren welke diensten en voorzieningen er in Vlaanderen voorhanden zijn. We richten ons voornamelijk op de sectoren IJH: VAPH, Jongerenwelzijn, CAW, CGG, CLB en K&G, maar ook op de diensten en voorzieningen buiten IJH: OCMW, psychiatrie, enz. Centraal staan de vragen: waar kan je als cliënt met welke hulpvraag terecht? Hoe doe je als hulpverlener een goede doorverwijzing?

Documentatie & structuur onderwijs
In dit onderdeel gaan we dieper in op de huidige tendensen in het onderwijs, gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We bespreken o.a. het geïntegreerd en inclusief onderwijs, evenals het M-decreet en haar implementatie. Er wordt ook ingegaan op de specifieke structuur en werking van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Recht
Naast een algemene inleiding in het recht en de instellingen kijken we naar het aansprakelijkheidsrecht.  Verder worden eveneens bijzondere beschermingsmaatregelen bestudeerd en het jeugdbeschermingsrecht.

Antropologie en moraal C
Na een overzicht van de ontwikkeling van het Westers denken (met een kennismaking met enkele van de bekendste filosofen in de geschiedenis) richten we onze aandacht op een kritische analyse van de gezondheids- en welvaartszorg in onze samenleving. 

In het kader van het werken aan een eindwerk maken de studenten kennis met specifieke onderzoeksmethoden en eisen die aan een scriptie worden gesteld (zowel naar vorm als naar inhoud).
Orthopedagogie (½ u)
De belangrijkste tendenzen in de kwaliteitszorg worden bestudeerd en dit concreet toegepast op de eigen stagepraktijk.
Praktijkbegeleiding
Praktijkbegeleiding in het derde jaar wordt gedeeltelijk geïntegreerd in de realisatie van een eindwerk. Hierbij wordt de klemtoon gelegd op een systematische en pedagogisch verantwoorde aanpak van een orthopedagogisch probleem dat zich stelt in de werk(stage)situatie. Daarnaast wordt de student(e) uiteraard ook begeleid in het werken aan individuele aandachtspunten die onder meer tijdens de voorgaande stages boven water kwamen.

 

PRAKTIJKBEGELEIDING TIJDENS DE STAGES

Inleiding
Een opleiding in het kader van sociale promotie biedt doorgaans een gereduceerd lessenpakket aan in vergelijking met de opleidingen met volledig leerplan. Toch is het afgeleverde diploma op het einde van de studies ook dit van Gegradueerde in de Orthopedagogie. Om het gereduceerd lessenpakket maximaal te laten renderen is een uitgebreide praktijkervaring noodzakelijk. De kennis opgedaan tijdens de stages kan dan optimaal geïntegreerd worden in de cursussen die tijdens de lessen gegeven worden. Omgekeerd kunnen de theoretische inzichten en vaardigheden uit deze lessen in de praktijk getoetst en toegepast worden.

Eisen gesteld aan de stagepraktijk
Het is daarom dat we hoge eisen stellen aan de stages. Enerzijds verwachten we dat minimaal 600u stage gelopen wordt in een instelling die beantwoordt aan onze eisen. Daarnaast worden de stage-ervaringen van de studenten op de voet gevolgd door onze stagebegeleiders tijdens een 4 à 5-tal begeleidingsgesprekken. Op deze gesprekken zijn naast de student(e) ook de stagebegeleider van de instelling en deze van de school aanwezig. Samen wordt het functioneren van de student(e) geëvalueerd en – waar nodig – bijgestuurd. Zo kan de student(e) evolueren tot een  student(e) tot een volwaardige opvoed(st)er. Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen worden slechts stageplaatsen aanvaard binnen een afstand van 50 km van Hasselt.

Praktisch
Studenten die een baan hebben die als stageplaats kan beschouwd worden, lopen hun stage tijdens hun werk. Concreet duurt hun stageperiode van 1 oktober tot 30 april van het lopende schooljaar. Buiten het werkveld moeten de cursisten een stage lopen van minimaal 600u. Zij nemen hiertoe zelf contact op met een instelling die beantwoordt aan de eisen van de opleiding. Een lijst met deze instellingen is verkrijgbaar bij de opleiding. Let wel! Deze periode van 600u is echt een minimum. Doorgaans eisen de instellingen zelf een langere stageperiode.

Stagedraaiboek
Meer informatie over de concrete organisatie van de stage, begeleiding en de wijze van evalueren vindt men in een stagedraaiboek dat bij de aanvang van de opleiding overhandigd wordt.

 

LESSEN & EVALUATIE

De lessen vinden plaats in lokalen gelegen in Hasselt, Gazometerstraat 2b.
Naast enkele vakken die grotendeels gedoceerd worden, zal er vaak gewerkt worden in kleine groepjes. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verwerkingsopdrachten, demonstratie- en illustratiemateriaal op video, enz.

Hoe word ik geëvalueerd ?
Voor de examens worden per vak specifieke leerdoelen aangegeven. Na een blok van circa 7 weken (4 blokken per schooljaar) wordt er een examen afgenomen van de afgewerkte leerstof van bepaalde vakken uit dat blok. Meer informatie hierover wordt bij de aanvang van het schooljaar verstrekt.

GESUPERVISEERDE BEROEPSPRAKTIJK

Een opleiding in het kader van sociale promotie biedt doorgaans een gereduceerd lessenpakket aan in vergelijking met de opleidingen met volledig leerplan. Toch is het afgeleverde diploma op het einde van de studies ook dit van Gegradueerde in de Orthopedagogie. Om het gereduceerd lessenpakket maximaal te laten renderen is een uitgebreide praktijkervaring noodzakelijk. De kennis, opgedaan tijdens de stage, wordt optimaal geïntegreerd in het lessenpakket. Omgekeerd worden de theoretische inzichten, opgedaan tijdens de lessen, in de praktijk getoetst en toegepast.

Eisen gesteld aan de stagepraktijk
Het is daarom dat we hoge eisen stellen aan de stages. Enerzijds verwachten we dat minimaal 600 uren stage gelopen wordt in een voorziening die beantwoordt aan onze voorwaarden. Daarnaast worden de stage-ervaringen van de cursisten op de voet gevolgd door onze stagebegeleiders tijdens een 3 à 4-tal begeleidingsgesprekken. Op deze gesprekken zijn naast de cursist ook de mentor van de voorziening en de stagebegeleider van de school aanwezig. Samen wordt het functioneren van de student geëvalueerd en – waar nodig – bijgestuurd. Zo kan de student evolueren tot een volwaardige opvoed(st)er. Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen worden slechts stageplaatsen aanvaard binnen een afstand van 50 km van Hasselt.

Praktisch
Studenten die een baan hebben, die als stageplaats kan beschouwd worden, lopen hun stage tijdens hun werk.
Concreet duurt de stageperiode van 1 oktober tot midden mei van het lopende schooljaar. Cursisten nemen hiertoe zelf contact op met een voorziening die beantwoordt aan de eisen van de opleiding. Een lijst met deze voorzieningen is verkrijgbaar bij de opleiding. Let wel! Deze periode van 600 uren is echt een minimum. Doorgaans eisen de voorzieningen zelf een langere stageperiode.

Meer informatie over de concrete organisatie van de stage, begeleiding en de wijze van evalueren vindt men in een stagedraaiboek dat bij de aanvang van de opleiding overhandigd wordt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

HBO5?
HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs (niveau 5) en situeert zich tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6). Het maakt deel uit van het hoger onderwijs. HBO5-opleidingen zijn twee- of driejarige opleidingen. Het zijn stuk voor stuk praktische en beroepsgerichte opleidingen die opleiden tot het diploma van gegradueerde.

VOOR WIE?
· De sprong naar een bacheloropleiding is op dit moment net iets te groot voor je.
· Je wilt werken en studeren combineren.
· Je wilt een (extra) diploma hoger onderwijs dat kansen schept op de arbeidsmarkt: werk vinden én doorgroeien.

TOELATINGSVOORWAARDEN?
· Als de opleiding start tussen 1 september en 31 december, moet je ten laatste op 31 december 18 jaar zijn.
· Een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs (dat minstens 3 jaar behaald is).
· Een diploma van het secundair onderwijs
Heb je geen diploma secundair onderwijs behaald, dan kan je toegelaten worden op voorwaarde dat je 18 jaar bent bij inschrijving en mits het afleggen van een toelatingsproef.

 

UURROOSTER

uurrooster website Ortho HBO5

Mogelijke stageplaatsen

 

KOSTEN ?

Het inschrijvingsgeld is beperkt tot € 1,50 per lestijd. De opleiding beslaat 1440 lestijden. Naast inschrijvingsgeld betaal je ook cursusgeld.
Er zijn geen studiebeurzen, maar je behoudt wel het recht op kinderbijslag indien je je inschrijft voor minstens 13 lestijden per week.

WAT BRENG IK MEE BIJ DE INSCHRIJVING?
Een afschrift van het hoogst behaalde diploma/getuigschrift
Een afschrift van het diploma secundair onderwijs
Identiteitskaart
Inschrijvingsgeld of bankkaart (Bancontact)
Eventuele deelattesten die behaald werden in het kader van een andere opleiding
De nodige attesten voor het bekomen van een vrijstelling van het inschrijvingsgeld

INTAKE
Alle nieuwe cursisten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake. Het intakemoment wordt doorgegeven bij de inschrijving.

LEERKREDIET ?

Het leerkrediet geldt uitsluitend voor studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool. Het is niet van toepassing voor cursisten in HBO5-opleidingen.

 

VRIJSTELLINGEN ?

Cursisten kunnen enkel op basis van voorafgaande studies (EVK – eerder verworven kwalificaties) een aanvraag tot studieduurverkorting indienen.
De toekenning van een vrijstelling verloopt in verschillende stappen. Je zal uitgenodigd worden voor een intakegesprek met de vakcoördinator of de EVC/EVK-coördinator.
Je maakt hiervoor op het secretariaat een afspraak. In dit eerste gesprek zal een advies geformuleerd worden om al dan niet het vrijstellingsdossier uit te werken.

Je bereidt dit gesprek voor door volgende dossierpunten te verzamelen en aan te leveren in een aanvraagportfolio op het afgesproken moment.
diploma,
diplomasupplementen,
attesten,
puntenoverzicht(en),
lesinhouden/ doelstellingen (ECTS- of modulefiche van de opleidingsonderdelen waarvoor je geslaagd bent),
studiegids in functie van jouw diploma.

Een advies geldt enkel voor één vak. Je kan voor meerdere vakken telkens een afzonderlijk vrijstellingsdossier indienen. Let wel, er kunnen enkel volledige vrijstellingen gegeven worden voor een vak. Na onderzoek van het dossier kunnen er twee soorten beslissingen genomen worden: geen vrijstellig of een onmiddellijke vrijstelling.

De lessen gaan door op Campus Van Veldeke

Algemene openingsuren secretariaat :
Maandag t.e.m. donderdag  van 8u30  tot 21u00
Vrijdag en zaterdag van 8u30 tot 15u30

WANNEER VOLG IK LES ?

Het modelprogramma start in september en voorziet per opleidingsjaar 480 lestijden:
ongeveer 300 lestijden in het centrum
minimum 600 uren beroepspraktijk

Concreet: gedurende 3 schooljaren volg je op dinsdag 8 lesuren en doe je 2 à 3 dagen per week stage in de welzijnssector.

Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni. De lessen vinden telkens plaats op dinsdag van 8u30 tot 16u30. In het tweede jaar is er op bepaalde lesdagen les tot 17u20.