Specifieke lerarenopleiding

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN

Specifieke lerarenopleiding

Welkom op de webpagina van de specifieke lerarenopleiding.

Momenteel worden de Specifieke Lerarenopleidingen (SLO) aangeboden door CVO’s, hogescholen en universiteiten. Vanaf academiejaar 2019-2020 zal deze lerarenopleiding in hernieuwde vorm georganiseerd worden door de hogescholen en universiteiten. Dat betekent concreet dat de opleiding vanaf september 2019 niet meer gevolgd kan worden in CVO STEP, maar in Hogeschool PXL (voor studenten met een basisdiploma secundair onderwijs, graduaat of bachelor) en Universiteit Hasselt (voor studenten met een masterdiploma).

Cursisten die voor de start van academiejaar 2019-2020 minstens 15 studiepunten in de huidige SLO verworven hebben, kunnen hun opleiding afwerken in een overgangstraject, uiterlijk t.e.m. academiejaar 2020-2021.

Hogeschool PXL garandeert een vlotte overgang voor de cursisten van CVO STEP naar de nieuwe educatieve graduaatsopleiding of de educatieve bacheloropleiding. Wat Universiteit Hasselt betreft, lopen er momenteel verkennende gesprekken m.b.t. de overgang naar de educatieve masteropleiding.

Instappen in de SLO van CVO STEP in februari 2019 is nog mogelijk op voorwaarde dat je een diploma hebt van het hoger onderwijs (bachelor of master). Cursisten met een diploma secundair onderwijs kunnen pas vanaf september 2019 instappen, aangezien zij vanaf dan de Educatieve graduaatsopleiding van 90 i.p.v. 60 studiepunten volgen aan Hogeschool PXL. Een voorwaarde om te kunnen instappen in deze nieuwe Educatieve graduaatsopleiding (met basisdiploma secundair onderwijs) is dat je minstens 3 jaar nuttige werkervaring hebt.

Infomoment

Klik hier voor de Infomomenten van CVO STEP

Belangrijke data

10 december 2018 Infosessie VDST (derde stagemodule, eindstage) (18u00-19u30)
15 januari 2019 Infosessie VDS (eerste stagemodule) (18u00-19u30)
15 januari 2019 Infosessie OOO (tweede stagemodule (19u30-21u00)
19 januari 2019 Start inschrijvingen nieuwe en ‘ancien’ cursisten
19 januari 2019 Infodag CVO STEP (10u00-14u00), Gazometerstraat 2b
26 januari 2019 Einde aanvraag vrijstellingen ‘ancien’ cursisten
28 januari 2019, 21u Einde inschrijvingen voor ‘ancien’ cursisten
2 februari 2019, 15u Einde inschrijvingen voor nieuwe cursisten
4 februari 2019 Intake – verplicht voor alle nieuwe cursisten in de SLO (18u00-21u30)
4 februari 2019 Einde aanvraag vrijstellingen nieuwe cursisten
v.a. 6 februari 2019 Start lessen DCP en DCO
7 februari 2019 Assessment vrijstellingen (18u00-19u30)
v.a. 11 februari 2019 Start alle lessen

 

Specifieke lerarenopleiding

De opleiding

De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar en vervangt de vroegere D-cursus, de vroegere GPB en de vroegere aggregatieopleiding. In de specifieke lerarenopleiding leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Er wordt verwacht dat je al in één specifiek vak of vakgebied gespecialiseerd bent. Je leert in deze lerarenopleiding dus niets inhoudelijks bij over het vak of de vakken die je gaat geven. Hier leer je enkel hoe je een goede leerkracht kan zijn.

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP is een modulaire opleiding van 60 studiepunten. De helft van de studiepunten omvat praktijkmodules. De opleiding is onderverdeeld in verschillende modules waarvoor je je afzonderlijk inschrijft. De opleiding duurt gemiddeld 4 semesters (2 schooljaren). Elk semester omvat 20 lesweken. Het eerste semester loopt van 1 september tot 31 januari en het tweede semester loopt van 1 februari tot 30 juni.

Afhankelijk van de modules die je volgt, worden de lessen georganiseerd op maandagavond, woensdagavond en/of zaterdagvoormiddag. Daarnaast worden ook enkele verplichte activiteiten georganiseerd op andere weekdagen.

Indien je slaagt voor een module krijg je hiervoor een deelcertificaat. Bij het behalen van alle modules krijg je het diploma. Dit maakt dat je de opleiding op eigen tempo kan volgen

Cursisten die zich vanaf februari 2017 inschreven voor de Specifieke Lerarenopleiding van minimaal 2 jaar zullen vanaf september 2019 over gaan naar de hogeschool of universiteit meer hierover klik hier.

Doelgroep

De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP richt zich in de eerste plaats op cursisten met minimaal een eerste beroepservaring die de stap willen zetten naar het onderwijs.

Onze opleiding is gericht op cursisten die werken en studeren willen combineren. We richten ons dan ook op cursisten met een diploma secundair onderwijs, een HBO5-diploma, een Bachelordiploma of Masterdiploma (of gelijkwaardig) en die een eerste werkervaring hebben.

Je kan als beginnende leraar het LIO-traject (leraar-in-opleiding-traject) volgen zodat je je eigen school- en klasomgeving kan benutten tijdens je opleiding.

Wil je als leerkracht Islam aan de slag? De specifieke lerarenopleiding van CVO STEP is één van de drie erkende specifieke lerarenopleidingen in Vlaanderen. De begeleiding tijdens de oefenlessen Islam en de vakdidactische stage gebeurt door een vakspecialist goedgekeurd door de Moslimexecutieve van België (EMB).

Leraar worden

Het lerarenberoep

Je werkt als leraar in een secundaire school, maar afhankelijk van jouw onderwijsbevoegdheid kan dit ook in het deeltijds kunstonderwijs, centrum voor volwassenonderwijs of hogeschool zijn. Afhankelijk van je school variëren je werkomstandigheden en de momenten wanneer je lesgeeft. Naast jouw taken als leraar in de klas, maak je deel uit van het schoolteam en kom je in contact met ouders en externen. Als leraar neem je dan ook actief deel aan pedagogische studiedagen (professionaliseringactiviteiten), klassenraden, informatiesessies voor ouders en leerlingen, buitenschoolse activiteiten…

Hoewel de specifieke lerarenopleiding in de eerste plaats voorbereidt op het lerarenberoep, zijn ook anderen op zoek naar mensen met een lerarendiploma op zak. Zo zijn er tal van organisaties en instellingen die specifieke opleidingen en cursussen aanbieden aan bedrijven, verenigingen…Vaak zijn dit opleidingen op maat, maar ook daar heb je met een lerarendiploma een stapje voor!

Beroepsprofiel en basiscompetenties

Het beroepsprofiel van de leraar werd opgesteld door de Vlaamse Regering en is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar. De basiscompetenties zijn de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde leraar moet beschikken om op een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen functioneren. De basiscompetenties geven de startcompetenties aan en stellen de leraar in staat om te groeien. Het zijn de zogenaamde eindtermen van de lerarenopleiding. Het beroepsprofiel voor leraren is een ideaalbeeld dat als streefmodel kan dienen voor de beroepsontwikkeling van iedere leerkracht. Door het onderscheid te maken tussen beroepsprofiel en basiscompetenties maakt de overheid ook duidelijk dat van een beginnende leraar niet hetzelfde niveau kan worden verwacht als van een leraar met enige ervaring. Hiermee wordt aangegeven dat ‘leraar zijn’ een proces is van levenslang leren. Meer informatie kan je hier raadplegen.

Via de specifieke lerarenopleiding verwerf je de basiscompetenties waarover de beginnende leraar moet beschikken. De basiscompetenties zijn geformuleerd in tien functionele gehelen die verwijzen naar de verschillende verantwoordelijkheden van de leraar. Deze functionele gehelen vind je als rode draad doorheen de opleiding tot leraar terug:

De verantwoordelijkheid ten aanzien van leerlingen:

 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 2. De leraar als opvoeder
 3. De leraar als inhoudelijk expert
 4. De leraar als organisator
 5. De leraar als innovator/onderzoeker

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de school:

 1. De leraar als partner van ouders/verzorgers
 2. De leraar als lid van een schoolteam
 3. De leraar als partner van externen
 4. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap

De verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij:

 1. De leraar als cultuurparticipant

Onderwijsbevoegdheid

Het diploma van leraar is geen afzonderlijk diploma en geeft je nog geen rechtstreekse toegang tot het beroep van leraar. Een diploma van leraar zegt namelijk niks over de inhoudelijke kennis, maar enkel iets over de didactische kwaliteiten als lesgever. Je inhoudelijke kennis is afhankelijk van jouw basisdiploma’s en nuttige werkervaring.
Om aan de slag te gaan in het Vlaamse onderwijslandschap heeft de overheid uitvoerige regels opgesteld. In het onderwijs zijn er bekwaamheidsbewijzen om te bepalen welke vakken je mag geven.

In het secundair onderwijs gelden de volgende regels:

 • Heb je een diploma hoger onderwijs (HBO5-, Bachelor- of Masterdiploma) dat erkend is door de Vlaamse Overheid?
  • Je kan na het behalen van je lerarendiploma onmiddellijk aan de slag.
 • Heb je een diploma hoger secundair onderwijs (indien BSO: 3de graad 3de jaar)?
  • Je moet minstens 3 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.
 • Heb je een bewijs lager secundair onderwijs?
  • Je moet minstens 6 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.
 • Kan je geen diploma of studiebewijs voorleggen?
  • Je moet minstens 9 jaar nuttige (beroeps)ervaring hebben bij het behalen van je lerarendiploma voor je aan de slag kan.

Kijk zeker eens op de website van de Vlaamse Overheid voor je start aan de lerarenopleiding zodat je goed weet voor welke vakken jij in aanmerking komt na het behalen van de lerarendiploma!

Enkel een lerarendiploma is dus geen garantie op een job in het onderwijs. Daarom kan het belangrijk zijn om eerst een ander diploma te behalen en nuttige ervaring op te doen om jouw kennis en vaardigheden aan te tonen. Kijk hiervoor zeker naar het volledige opleidingsaanbod van CVO STEP!

Trajecten

De opleiding wordt aangeboden in twee trajecten. Binnen dit traject garandeert CVO STEP een goed studeerbaar programma. Daarnaast kan je ook flexibel je eigen traject samenstellen.

 • Standaardtraject: het standaardtraject omvat 4 semesters. Afhankelijk van je beschikbare tijd, je nood aan extra ondersteuning, je ervaring en studievaardigheden, kan je in overleg met de opleidingscoördinator en/of administratief medewerker een aangepast traject kiezen. Zij zal je informeren over de mogelijkheden en beperkingen.
 • LIO-traject: het LIO-traject omvat minimaal 3 semesters en is specifiek aangepast voor leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie maar nog geen lerarenopleiding hebben gevolgd.

1. Standaardtraject

Doelgroep

Het standaard- of flexibel traject richt zich op cursisten die ‘werken en studeren’ willen combineren en na het succesvol volgen van de opleiding de stap naar het onderwijs willen zetten.

Programma

Het programma wordt modulair aangeboden. Het standaard traject omvat 4 semesters. Je kan de opleiding ook spreiden over meer semesters, zolang het haalbaar is om de lessen te volgen en je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van elke module zoals opgenomen in de modulefiches.

Schema standaardtraject

standaard traject SLO

2. LIO-traject

Doelgroep

LIO staat voor ‘Leraar In Opleiding’ en betekent dat de beginnende leraar het praktijkgedeelte van zijn lerarenopleiding volgt als werkplekleren op de school waar hij is aangesteld.

Het LIO-traject is toegankelijk voor leerkrachten die les geven in het secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie met een onderwijsopdracht met het vereiste of het voldoende geachte bekwaamheidsbewijs. De lesopdracht vindt plaats in maximum drie instellingen in een straal van maximum 50 km rond Hasselt. De onderwijsopdracht omvat minimaal 500 uren op jaarbasis, wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 13 uur onderwijsopdracht per lesweek. Er wordt een overeenkomst afgesloten tussen de LIO, de school van tewerkstelling en CVO STEP, waarin alle afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Programma

De LIO volgt samen met de cursisten van het standaardtraject het eerste semester en alle theoretische modules. De praktijkcomponent wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de eigen onderwijspraktijk. Als LIO-cursist hou je een portfolio bij met alle taken, opdrachten, lesvoorbereidingen die verband houden met het LIO-traject. Tijdens het LIO-traject komt de LIO-begeleider regelmatig op bezoek. De evaluatie gebeurt zowel door de cursist zelf (zelfevaluatie), de mentor als de LIO-begeleider.

 

Schema LIO-traject

lio-slo

Programma

Klik op de titel van de module voor het raadplegen van de ECTS-fiches van de verschillende modules van de specifieke lerarenopleiding.

 

Opstapmodules
Enkel voor cursisten die niet in het bezit zijn een diploma secundair onderwijs.
Theoretische modules
module code Module  Semester   Studiepunten Lestijden 
COO Communicatie en overleg 1 6 80
DCA Didactische competentie algemeen 1 6 80
PPC Psycho-pedagogische competentie 2 6 80
BEG Begeleiding 3 3 40
KLM Klasmanagement 3 3 40
OMA Onderwijs en maatschappij 4 3 40
LEV Leraar en verantwoordelijkheden 4 3 40
Praktijkmodules
Gemeenschappelijke modules
module code Module Semester Studiepunten Lestijden
VDS Vakdidactische studie  2 3  40
Sinds februari 2016 heeft CVO STEP in samenwerking met alle Vlaamse specifieke lerarenopleiding van het GO! een uniek aanbod vakdidactiek binnen de opleiding. Door de samenwerking hebben we de mogelijkheid om meer dan 20 gespecialiseerde modules vakdidactiek aan te bieden. Deze module volg je in afstandsonderwijs onder begeleiding van een vakspecialist.
Standaardtraject
module code  Module  Semester Studiepunten  Lestijden 
DCP Didactische competentie praktijkinitiatie 2 9 120
DCO Didactische competentie oefenlessen (Islam) 3 6 80
OOO Onderwijs- en onderzoeksopdrachten 3 3 40
VDST Vakdidactische stage 4 9 40
LIO traject
module code Module Semester Studiepunten Lestijden
PHIOLIO1 Professioneel handelen in het onderwijs 1 2 12 120
PHIOLIO2 Professioneel handelen in het onderwijs 2 3 15 160

 


Lessenrooster schooljaar 2018-2019
semester 2 (periode februari-juni)

MAANDAG
18:00 21:30 DCA A Didactische competentie algemeen
18:00 19:40 BEG Begeleiding
18:00 19:40 OMA A Onderwijs en maatschappij (sem 2, na DCA/COO)
19:50 21:30 KLM Klasmanagement
19:50 21:30 LEV A Leraar en verantwoordelijkheden (sem 2, na DCA/COO)
WOENSDAG
18:00 21:30 PPC A Psycho-pedagogische competentie (sem 1, voor starters i.p.v. COO)
18:00 21:30 DCP A Didactische competentie praktijkinitiatie
18:00 21:30 DCP B Didactische competentie praktijkinitiatie
18:00

18:00

21:30

21:30

DCO A

DCO B

Didactische competentie oefenlessen

Didactische competentie oefenlessen (onder voorbehoud)

ZATERDAG
 8:30

8:30

10:20

12:00

10:10

12:00

DCA B

OMA B

LEV B

Didactische competentie algemeen

Onderwijs en maatschappij (100% A)

Leraar en verantwoordelijkheden (100% A)

 8:30 12:00 DCP C Didactische competentie praktijkinitiatie
 8:30 12:00 DCO Islam Didactische competentie oefenlessen Islam
 8:30 12:00 DCO C Didactische competentie oefenlessen
MODULES ZONDER VASTE CONTACTMOMENTEN (stages of werkplekleren)
VDS Vakdidactische studie
OOO Onderwijs- en onderzoeksopdrachten
VDST Vakdidactische Stage
PHIOLIO 1 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1
PHIOLIO 2 Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 2

Inschrijvingen en intake

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend in de school en zijn slechts geldig na het betalen van inschrijvingsgeld.

    Infodag op 19 januariavan 10:00 tot 14:00
Lectoren en coördinator aanwezig, mogelijkheid tot inschrijven
   Inschrijvingen van 19 januari 2019 tot en met 2 februari 2019 

Voor een aantal modules zijn de plaatsen beperkt. Schrijf u tijdig in om zeker te zijn van uw plaats!

Meebrengen bij inschrijving

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsgeld of bankkaart (Bancontact)
 • Kopie van behaalde diploma(‘s)

Kostprijs

Het cursusgeld varieert per module. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50€ per lestijd (zie schema programma). Het inschrijvingsgeld bedraagt maximum 300 € per semester. Naast het inschrijvingsgeld is er cursusgeld (kopies, leermaterialen, workshops…) en in enkele gevallen de kostprijs van de aankoop van een handboek.

Intake

Alle nieuwe cursisten zijn verplicht om deel te nemen aan de intake.

De intake gaat door op maandag 4 februari 2019 van 18u00 tot 21u30 in Campus PXL-Education, Vildersstraat 5 te Hasselt.
De definitieve toelating tot de opleiding is afhankelijk van het slagen voor de intake.
De resultaten worden bekend gemaakt ten laatste op zaterdag 9 februari 2019.

Start lessen

De lessen starten op maandag 11 februari 2019 om 18:00.

Er is eerst een algemene introductie voor de nieuwe cursisten. Aansluitend starten alle lessen.
Let op: de lessen DCP en DCO starten reeds op woensdag 6 februari 2019 of zaterdag 9 februari 2019.

Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling

Wanneer je een vrijstelling krijgt voor een specifieke module, ben je niet langer verplicht om deel te nemen aan de leer- en evaluatieactiviteiten van deze module. Deze vrijstelling kan je krijgen na het voorleggen van een diploma, creditbewijs, studiebewijs, certificaat… of een bewijs van bekwaamheid.

Soorten vrijstellingen

Vrijstellingen worden ingedeeld in twee grote categorieën: vrijstellingen op basis van EVK (eerder verworven kwalificaties) en vrijstellingen op basis van EVC (eerder verworven competenties). Bij een vrijstelling op basis van een EVK vraag je dit op basis van het eerder succesvol afronden van een opleiding, deel van een opleiding, cursus… Bij een vrijstelling op basis van EVC vraag je een vrijstelling op basis van ervaringen in je beroepspraktijk. Er wordt nagegaan welke competenties mogelijks reeds behaald zijn en tot welke vrijstellingen dit kan leiden. Aan de hand van een portfolio (bewijsstukken, reflectieverslagen, opdrachten…) toont de cursist aan dat de competenties effectief behaald zijn.

Vrijstellingen op basis van EVK of EVC

Een vrijstelling op basis van EVK vraag je aan aan de hand van je studiebewijzen. Er wordt nagegaan in welke mate de leerresultaten, het niveau en de leerinhouden van je studiebewijzen aansluiten bij de leerresultaten, het niveau en de leerinhouden van de module. Daarom moet je niet enkel je diploma of studiebewijs voorleggen, maar ook de bijhorende diplomasupplementen of ECTS-fiche van de creditbewijzen.

Om na te gaan in welke mate jouw credits in aanmerking komen voor een vrijstelling binnen de specifieke lerarenopleiding, neem je best grondig de ECTS-fiches van de modules door. Deze kan je raadplegen onder de rubriek ‘programma’. Klik op de naam van de modules om de bijhorende ECTS-fiches te raadplegen.

Opmerkingen:

 • Indien je vrijstellingen aanvraagt op basis van deelcertificaten van een specifieke lerarenopleiding van een ander CVO of een hogeschool en universiteit worden deze toegekend.
 • Indien je vrijstellingen aanvraagt op basis van credits (ECTS-credits) van een specifieke lerarenopleiding van een hogeschool of universiteit worden deze zoveel als mogelijk omgezet naar vrijstellingen voor de modules.

Een vrijstelling op basis van EVC is complex en omvangrijk. A.d.h.v. een portfolio toon je aan dat je de voorziene leerresultaten reeds hebt behaald. Je dient dit portfolio in op papier aan het secretariaat of voegt dit digitaal toe aan het aanvraagformulier.

Aanvraagprocedure

De aanvraag dient ten laatste op 4 februari 2019 te gebeuren.

 1.  Je schrijft je in voor de modules waar je een vrijstelling wil voor vragen.
  Indien je tijdens je inschrijving aangeeft dat je voor specifieke modules een vrijstelling wil vragen, kan je er voor kiezen om voor deze modules nog geen inschrijvingsgeld te betalen.
  2.   Je vult voor elke vrijstelling één webformulier in (terug te vinden op deze website) Een aantal velden moet je verplicht invullen. Je kan de noodzakelijke bijlages (studiebewijzen, ECTS-fiches…) onmiddellijk toevoegen of op papier bezorgen op het secretariaat. Het is belangrijk dat je zelf zoveel mogelijk relevante informatie toevoegt. Het is aan jou om aan te tonen dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling.
  3.    Jouw aanvraag wordt verwerkt
  Op basis van de informatie die je ons bezorgde, wordt je aanvraag beoordeeld. Hierbij wordt er gekeken naar de aansluiting bij de leerresultaten, het niveau, en de leerinhouden van de module. Indien je onvoldoende bewijsstukken hebt bezorgd, is het mogelijk dat dit niet kan nagegaan worden. In dat geval is de kans groot dat je aanvraag negatief wordt beoordeeld.
  4.    Toelating assessment
  Indien je in aanmerking komt om deel te nemen aan een assessment, word je hiervan op de hoogte gebracht ten laatste op 6 februari 2019. Het assessment gaat door op donderdag 7 februari 2019 om 18u00. Indien je niet aanwezig kan zijn, kan er geen vrijstelling toegekend worden op basis van een assessment. Indien je niet geslaagd bent voor het assessment, wordt de vrijstelling niet toegekend.
  5.    Volledige vrijstelling
  Indien je in aanmerking komt voor een vrijstelling zonder assessment, krijg je hiervan ten laatste op 6 februari 2019 bericht.
  6.    Registratie vrijstelling
  Je vrijstelling wordt geregistreerd door de administratie. Indien je inschrijvingsgeld had betaald voor deze modules, zal dit terugbetaald worden.

Contactgegevens

Projecten

De lerarenopleiding van CVO STEP participeert in verschillende projecten. Binnenkort vindt u hier het volledige overzicht van de lopende en afgewerkte projecten.

   index    provincie-limburg     cvo_step_logo_2kleurendruk

Schooljaar 2015-2016

 • Project instroom en taalremediëring i.s.m. Hogeschool PXL – deel 2
  Provincie Limburg
 • ‘Mensen op de vlucht’, vakoverschrijdende, interlevensbeschouwende en schooloverstijgende samenwerking tussen KTA2 Villers, Atheneum Plus en CVO STEP

Schooljaar 2014-2015

Project instroom en taalremediëring i.s.m. Hogeschool PXL met steun van Provincie Limburg

Inleiding

Het CVO-STEP en PXL-Education organiseren de specifieke resp. geïntegreerde lerarenopleiding die gericht is op zij-instromers. Dit zijn aspirant lesgevers, vooral uit de provincie, die meerdere jaren werkervaring hebben en de overstap naar het onderwijs overwegen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren