Evaluatie

Organisatie van de evaluatie

Voor het secundair volwassenenonderwijs is er per module een evaluatie.

Hierna volgt info over de vorm, de inhoud en de praktische organisatie, de regeling van de bijkomende proeven en de manier waarop de resultaten van de evaluatie worden bekendgemaakt.
De data, vorm, de inhoud, de praktische organisatie, de tijdvakken waarbinnen de evaluaties worden afgelegd, het deliberatiemoment, de regeling van bijkomende proeven en de wijze van bekendmaking van de resultaten worden bij aanvang van de cursus meegedeeld via de lesgever, het secretariaat of smartschool.

Indien de cursist hiermee niet akkoord gaat neemt hij binnen de drie werkdagen contact op met de directie en krijgt hij het recht om zich uit te schrijven.

Het luik afstandsonderwijs binnen het gecombineerd onderwijs wordt als volgt geëvalueerd:
Voor de cursussen gecombineerd onderwijs geldt dat minimaal 1 evaluatiemoment in contactonderwijs wordt ingebouwd.
De eerste les overloopt de leerkracht de manier van evalueren. Deze uitleg is opgenomen in je cursus.

Hoe de evaluatie voor jouw module eruitziet en wanneer die plaatsvindt, wordt toegelicht in de (modulespecifieke) bijlage bij dit reglement, die je bij de inschrijving ontvangt. Bijkomende afspraken kunnen tijdens de eerste les worden gemaakt.

In bijzondere gevallen en op vraag van jezelf of de leerkracht kan de evaluatiecommissie een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Die wijziging wordt in je cursisten- dossier opgenomen en schriftelijk aan jou
meegedeeld.

Periodes

Er zijn twee periodes dat de examens ingericht worden; namelijk een eerste periode in december voor de hotelopleidingen en januari voor de andere opleidingen. Einde mei en juni wordt de tweede examenperiode ingericht.

Via de secretariaten en op Smartschool worden de juiste data meegedeeld wanneer de examens doorgaan. Hou hier rekening mee voor je vakantieplanning.

Inhaalexamens

Er wordt ook een korte periode voorzien indien er een inhaalexamen moet plaatsvinden. Deze periode moet nog vóór het deliberatiemoment plaatsvinden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur een inhaalexamen toestaan. Het inhaalexamen is een gunstmaatregel.  Wanneer het inhaalexamen niet afgelegd wordt in deze periode, wordt de kandidaat verwezen naar de eerst volgende zittijd.

De mogelijkheid om een inhaalexamen aan te vragen is aan volgende voorwaarden verbonden.

 • Enkel aanvragen op basis van onderstaande redenen komen in aanmerking:
  • ziekte
  • werkomstandigheden op de dag van het examen
  • verschillende examens op hetzelfde tijdstip (bij afwijking van het modeltraject)
  • overmacht
 • Enkel doktersattesten afgetekend op de dag van het examen worden aanvaard.
 • Per examen kan per examenperiode en per zittijd slechts éénmalig een inhaalexamen aangevraagd worden.
 • Bij afwezigheid op het inhaalexamen wordt de cursist automatisch doorverwezen naar de eerstvolgende zittijd.
Procedure aanvraag inhaalexamen

Indien aan hoger vermelde voorwaarden werd voldaan, kan de cursist een inhaalexamen aanvragen.

Stap 1 Verwittiging

Voor de aanvang van het examen verwittigt de cursist telefonisch het cursistensecretariaat dat hij/zij niet kan deelnemen aan het examen met vermelding van de oorzaak.

Stap 2 aanvraag inhaalexamen

Gebeurt telefonisch aan het betrokken secretariaat én je vult tevens het  aanvraagformulier inhaalexamen online in.

De cursist moet binnen de 24 u na aanvang van het niet afgelegde examen schriftelijk een aanvraag indienen. De reden moet daartoe omschreven worden en de nodige bewijsstukken moeten toegevoegd zijn ( vb doktersattest).

Stap 3 Beslissing examencommissie en directie
Stap 4 Mededeling beslissing

indien toegestaan wordt datum, uur en plaats meegedeeld. Dit gebeurt per mail via Smartschool.

Herexamen

Een herexamen is ook een gunstmaatregel in het modulair systeem. Nadat je een onvoldoende behaald hebt in de eerste zittijd kan je een herkansing krijgen eind augustus, begin september tijdens de tweede zittijd.

Bekendmaking punten

De punten worden bekend gemaakt na afloop van de deliberatie. De punten zijn ter inzage op het secretariaat. Indien de cursist niet geslaagd is krijgt hij van de betrokken leerkracht onmiddellijk na de deliberatie een mail toegestuurd via Smartschool met het resultaat.

De cursist die geslaagd is krijgt een attest, deelcertificaat via het secretariaat. De certificaten en diploma’s worden uitgereikt op de proclamatie. Indien de geproclameerde niet aanwezig kan zijn op de proclamatie verwittigt hij/zij het secretariaat. Deze documenten kunnen nog op de secretariaten afgehaald worden na afspraak en uiterlijk voor het secretariaat met verlof gaat.

Feedback-moment

De cursist met een onvoldoende wordt uitgenodigd en is verplicht om deel te nemen aan het feedback-moment of terugkom-moment. Daar krijgt hij/zij inzage en toelichting rond het resultaat. Er worden afspraken gemaakt rond remediëringstaken en leerstof voor de herexamens.